Top Left BorderTop Right Border

แบบประเมินความสุขบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ข้อแนะนำการทำแบบทดสอบ

ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีอาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึกต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด ให้ท่านเลือกคำตอบแล้วทำเครื่องหมาย ลงในช่อง ไม่เลย เล็กน้อย มาก หรือ มากที่สุด ช่องใดช่องหนึ่งที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด โปรดตอบให้ครบทุกข้อ หลังจากนั้น กดปุ่มเสร็จสิ้น (Finish Survey)

จัดทำโดยงานทรัพยากรบุคคลและงานเวชสารสนเทศ
Question Separator
1. 

หน่วยงาน

Question Separator
2. 
เพศ
Question Separator
3. 

ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต

Question Separator
4. 

ท่านรู้สึกสบายใจ

Question Separator
5. 

ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิต

Question Separator
6. 

ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง

Question Separator
7. 

ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์

Question Separator
8. 

ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข(เมื่อมีปัญหา)

Question Separator
9. 

ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น

Question Separator
10. 

ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต

Question Separator
11. 

ท่านรู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์

Question Separator
12. 

ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา

Question Separator
13. 

ท่านให้การช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

Question Separator
14. 

ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง

Question Separator
15. 

ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว

Question Separator
16. 

หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี

Question Separator
17. 

สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

Bottom Left BorderBottom Right Border
Powered by SmartSurvey
Check out our survey templates or create your own now!