Ymgynghoriad ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Morol Arfaethedig ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig Morol Arfaethedig Ionawr-Mai 2016

0%

Croeso i'r Ymghoriad ar sawl ACA morol posibl a sawl AGA morol arfaethedig o amgylch Cymru

 
Tudalen Ymgynghori CNC  [mae’n agor tudalen newydd]

Defnyddio'r ffurflen ymateb ar-lein hon yw'r ffordd orau i ymateb i'n hymgynghoriad.
 
Mae pob un o'r dogfennau ymgynghori ar gael ar dudalennau ymgynghori gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru, ac nid yw'r gwybodaeth yma yn cael ei hailadrodd yma. Os oes angen i ddychwelyd i'r dudalen ymgynghori, mae cyswllt ar bob un o dudalennau'r o'r arolwg.
 
Mae tair rhan i'r ffurflen ymateb. Mae cwestiynau wedi'u marcio â * yn orfodol.
   
RHAN A - Gwybodaeth Ymatebydd
 Mae angen rhoi rhywfaint o wybodaeth amdanoch eich hun er mwyn cyflwyno ymateb.
 
RHAN B - Adran ymateb cyffredinol
Gallwch ddefnyddio'r adran hon i gofrestru cefnogaeth neu wrthwynebiad gyffredinol i'r cynigion
 
RHAN C – Adran ymateb manwl neu benodol i safle
Defnyddiwch yr adran hon os oes gennych sylwadau penodol a / neu os hoffech wneud sylwadau ar safleoedd penodol.
 
 
Gallwch arbed eich ymateb ar unrhyw adeg gan ddefnyddio'r botwm ar waelod pob tudalen a dychwelyd ato yn nes ymlaen gan ddefnyddio'r ddolen a fydd yn cael ei e-bostio i chi. Os ydych chi am fynd yn ôl i'r dudalen flaenorol, defnyddiwch y botwm Tudalen Flaenorol ar waelod pob tudalen - peidiwch â defnyddio'r botwm yn ôl ar eich porwr gwe.

Mae modd i chi argraffu copi o'ch ymateb ar ddiwedd y ffurflen ar-lein.
 
Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich ymateb, bydd e-bost cadarnhau pellach yn cael eu hanfon gyda'ch cyfeirnod ymateb unigryw – gwerthfawrogwn pe baech yn cadw'r cyfeirnod hwn gan y bydd ei angen ar gyfer unrhyw ohebiaeth bellach.

Dim ond un ymateb fydd yn cael ei dderbyn gan bob cyfeiriad IP (IP address)

Yr wyf yn ymateb *

 

Ydych chi neu eich sefydliad yn uniaethu ag unrhyw un o'r grwpiau a restrir isod?

 
Sylwer, er budd bod yn dryloyw ac agored, bydd yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad hwn, gan gynnwys enwau ymatebwyr, ond heb gynnwys gwybodaeth gysylltu, ar gael i’r cyhoedd a gellir eu cyhoeddi, gan gynnwys ar wefannau CNC a/neu JNCC.
 
Gallwn hefyd rannu unrhyw ymatebion unigol yr ydym yn eu derbyn â chyrff cadwraeth natur statudol eraill, Llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig (Cydbwyllgor Gwarchod Natur, Natural England, Scottish Natural Heritage, Llywodraeth Cymru, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig y DU (Defra), Llywodraeth yr Alban ac Adran yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon) er mwyn helpu i sicrhau ymagwedd gyd-drefnedig tuag at yr ymgynghoriad hwn ac i baratoi adroddiadau i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.
 
Bydd unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei rhoi inni yn cael ei defnyddio a’i storio yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998. Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth i ddibenion yr ymgynghoriad hwn yn unig, fel y disgrifir uchod. Dylech sicrhau nad ydych yn crybwyll enwau unigolion eraill, nac yn cynnwys gwybodaeth bersonol yng nghorff eich ymateb.

 
Os nad ydych yn dymuno i’ch enw a’ch barn ynghylch y cynigion ACA neu AGA hyn fod ar gael i’r cyhoedd, cynghorir chi i beidio ag ymateb i’r ymgynghoriad hwn.
 

A allwch gadarnahu eich bod wedi darllen y datganiad uchod, a'ch bod yn fodlon i'ch enw (ac enw eich sefydliad os yn berthnasol) a'ch ymateb gael eu cyhoeddi.
Sylwch, os byddwch yn dewis Na - gadael y ffurflen ymateb ar-lein a clicio TUDALEN NESAF , NI fyddwch yn gallu newid eich meddwl yn nes ymlaen a chyflwyno ymateb o’r un cyfeiriad IP . Felly, os gwelwch yn dda, dylwch ond dewis i adael y ffurflen ymateb os ydych yn sicr nad ydych yn dymuno cyflwyno ymateb . Os nad ydych am benderfynu eto, dylwch gau'r ffenestr bori yma.

  *