Landlord Registration Form

 

Ffurflen Gofrestru Landlordiaid
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu PACEC (cwmni ymchwil) i fynd i’r afael â pheth ymchwil yn y sector rhentu preifat yng Nghymru. Yn benodol, darganfod beth yw barn landlordiaid ynglŷn â’r newidiadau diweddar a fwriedir i wella safonau a rheoli eiddo yn y sector rhentu preifat.

Mae deall persbectif y landlord o bwys mawr i Lywodraeth Cymru i ddarparu cipolwg go iawn i mewn i realiti’r newidiadau sydd i ddod.

Mae eich cyfraniad yn werthfawr iawn, a buasem ni a Llywodraeth Cymru’n ddiolchgar pe baech yn fodlon i fod yn rhan o’n hymchwil a rhannu eich profiad â ni o ran sut mae Rhentu Doeth Cymru’n cael effaith ar y sector.

Er y gwerthfawrogir eich cyfraniad, nid ydych dan unrhyw rwymedigaeth o gwbl i gymryd rhan, ac ni fydd eich dewis i gymryd rhan neu beidio yn eich effeithio mewn unrhyw fodd. Hyd yn oed os cofrestrwch â’r ymchwil, nid ydych dan unrhyw rwymedigaeth i gymryd rhan yn ddiweddarach os na ddymunwch. Os cytunwch i gymryd rhan, ymdrinnir â’ch holl atebion yn gwbl gyfrinachol, yn unol â Chod Ymddygiad Cymdeithas Ymchwil y Farchnad. Ni chyflëir a ni throsglwyddir dim o’ch gwybodaeth unigol i unrhyw drydydd parti, yn cynnwys Llywodraeth Cymru.


Landlord Registration Form

The Welsh Government have commissioned PACEC (a research firm) to undertake some research in the private rented sector in Wales.  Specifically, to find out what landlords think about recent changes that are intended to improve the standards and management of properties in the private rented sector.

Understanding the landlord perspective is very important to Welsh Government to provide real insight into the reality of the changes taking place.

Your input is very valuable, and both ourselves and the Welsh Government would be grateful if you were willing to be a part of our research and share with us your experience of how Rent Smart Wales is impacting upon the sector. 
If you would like to give your view, please click on the link below to register with the research (if possible by 19 February 2016) and PACEC will contact you via e-mail to complete a questionnaire (which should take no longer than 20 minutes to complete).
While your participation would be appreciated, you are under absolutely no obligation to take part, and your choice of whether or not to take part will not affect you in any way.  Even if you register with the research, you are under no obligation to take part at a later stage if you do not want to.

Thank you very much for your time, from all at the PACEC research team.   

 

1. Nodwch eich manylion cyswllt isod / Please enter your contact details below: *

*
*
*
*
*
 

2. Dymunaf gwblhau fy arolwg: / I would like to complete my survey:

 

3. Os fyddai’n well gennych gwblhau eich arolwg yn Gymraeg nodwch isod: / If you would prefer to complete your survey in Welsh please indicate below