FFURFLEN WRA: Manylion yr ymgeisydd ac amlinelliad o'r cynnig

0%

Math o gais a’r ffi

 

Crëwch rif cyfeirnod. Dylai gychwyn ag "WR" wedi'i ddilyn gan enw eich sefydliad neu gwmni a dyddiad heddiw ar ffurf pedwar digid (DDMM) heb fylchau nac atalnodi. Enghraifft: WRNATURALRESOURCESWALES1101 Defnyddiwch y rhif hwn drwy gydol y cais hwn. Gellir hefyd defnyddio'r rhif cyfeirnod hwn ar gyfer eich cyfeirnod BACS os ydych yn talu'n electronig. *

 

Ar gyfer y mathau o geisiadau a restrwyd, cwblhewch y ffurflen hon a/neu’r ffurflenni ychwanegol perthnasol a enwir isod. Ticiwch y math o gais rydych yn ymgeisio amdano. Cyfeiriwch at ein tudalen we ‘Gwybodaeth am drwyddedau’ am eglurhad o'r gwahanol fathau o drwyddedau. Os yw eich cynnig yn cynnwys mathau lluosog o drwyddedau, ticiwch bob un sy'n berthnasol. Gweler ein tudalen we ‘Taliadau am geisiadau i dynnu a chronni dŵr’ am fanylion ffioedd ymgeisio a sut i’w talu.

 
If you're applying for a Groundwater Investigation Consent, only complete form WRC.
If you're applying for an administrative variation to existing licences, only complete form WRF.

Darparwch rif cyfresol y drwydded sy'n bodoli eisoes, os yw'n berthnasol

 

Nodwch sut rydych chi eisiau talu eich ffi ymgeisio. Os ydych yn talu drwy BACS, dyfynnwch y rhif cyfeirnod a grëwyd yng nghwestiwn 1 wrth sefydlu'r trosglwyddiad banc. *

 

Please add your BACS reference below

 

If paying by cheque, please add the cheque number below (usually on bottom left of cheque)