BCUQI- help us shape your website

 

1. How easy is the website to use?
Pa mor rhwydd oedd y wefan i'w defnyddio?

 

2. Any suggestions to make improvements to site?
Unrhyw awgrymiadau i wella'r safle?

 

3. Is the website visually appealing?
A yw'r wefan yn weledol ddeniadol?

 

4. How well does the website provide information/guidance on quality improvement using the categories in place?
Pa mor dda mae'r wefan yn darparu gwybodaeth/arweiniad ar wella ansawdd gan ddefnyddio'r categorïau sy'n eu lle?

 

5. Any suggestions for new or other categories?
Unrhyw awgrymiadau ar gyfer categorïau eraill neu newydd

 

6. Is the information where you expect it to be?
A yw'r wybodaeth yn y lle byddech yn disgwyl iddi fod?

 

7. Are there any improvements to the information held on the website we can make?
A oes unrhyw welliannau gallwn eu gwneud i'r wybodaeth sydd ar y wefan?

 

8. What additional information or features do you want on the website?
Pa wybodaeth neu nodweddion ychwanegol hoffech chi eu gweld ar y wefan?

 

9. Is the information easily accessible?
A yw'r wybodaeth yn hygyrch?

 

10. If not, please state issues or suggestions to make improvements
Os nad yw, nodwch y problemau neu awgrymiadau i wneud gwelliannau

 

11. What do you like least about the website?
Beth ydych chi'n ei hoffi leiaf am y wefan?

 

12. If you wanted to know more about quality improvement is this the place you would visit?
Os hoffech wybod mwy am wella ansawdd, ai i'r fan hyn?