Dewis iaith arall
Cafcass Cymru

Ffurflen gais am gymorth ariannol: Cwrs Gweithio Gyda’n Gilydd er mwyn Plant (WT4C)

 

Amdanoch chi

Eich enw: *

 

Eich cyfeiriad:

 

Eich cod post: *

 

Eich rhif cyswllt: *

 

Eich cyfeiriad e-bost: *

 
Eich cynrychiolydd Cafcass Cymru

Ei enw: *

 

Eich achos

Cyfeirnod y Llys: *

 

Enw’r Llys: *

 

Cymorth Cyfreithiol

A ydych chi wedi gwneud cais am Gymorth Cyfreithiol? *

 

(Os ydych) Rhowch y rhesymau pam na wnaethoch lwyddo i gael Cymorth Cyfreithiol:

 

Manylion Ariannol

Rhowch gyfanswm eich incwm misol: *

 

Rhowch gyfanswm eich costau misol: *

 

Rhowch gyfanswm yr arian sydd gennych dros ben i’w wario: *

 

Rhowch fanylion am y caledi ariannol y byddech yn ei wynebu pe byddai’n rhaid i chi dalu cost £150 am y cwrs Gweithio gyda'ch Gilydd er lles Plant. Rhowch fanylion gwariant yn yr adran hon. *

 
Gwnewch yn sicr eich bod wedi ateb pob cwestiwn gan na fyddwn yn gallu ystyried eich cais os nad ydych wedi rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen.

Darllenwch y datganiad isod yn ofalus cyn pwyso ‘Cyflwyno ffurflen’.

Datganiad gan y Defnyddiwr Gwasanaeth sy’n llenwi’r ffurflen hon.
Rwyf yn cadarnhau bod hwn yn ddatganiad gwir o fy holl incwm a chostau a’i fod yn nodweddiadol o fis arferol. Os dywedaf gelwydd wrthych ar y ffurflen hon, neu os byddaf yn hepgor unrhyw beth, rwyf yn deall y bydd fy nghais yn cael ei wrthod ac y bydd y rhesymau dros wrthod y cais yn cael eu datgelu mewn adroddiad gan Cafcass Cymru i’r llys. Y gallwn orfod talu costau unrhyw Raglen Weithgaredd.  *