Eich Profiad o Wasanaethau Canser yng Nghymru
Pam ydym ni'n gwneud yr arolwg hwn?
0%
Ym mis Tachwedd 2018, croesawodd Rhwydwaith Canser Cymru benderfyniad Llywodraeth Cymru i weithredu Llwybr Canser Sengl (SCP) yng Nghymru o fis Mehefin 2019.

O ganlyniad, mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru yn datblygu cynllun i sicrhau bod y rhan fwyaf o'u cleifion, o'r pwynt cyntaf lle mae amheuaeth o ganser, yn derbyn profion diagnostig canser ac yn dechrau eu triniaeth o fewn 62 diwrnod. Yn yr un modd, ar gyfer y cleifion hynny nad oes ganddynt ganser, byddant yn cael sicrwydd yn brydlon, gan leihau straen a phryder diangen.

Fel rhan o'r gwaith hwn, hoffem gasglu barn cleifion sydd wedi cael profiad o wasanaethau canser yng Nghymru. Rydym yn arbennig am wybod am yr amseriadau a'r amseroedd aros efallai oedd rhaid i chi cael profiad pan oedd angen gweld arbenigwr, neu wrth gael profion, cyn i chi allu cael triniaeth, a pha gymorth ychwanegol, os o gwbl, y gellid bod wedi'i ddarparu i chi yn ystod y cyfnod hwn. Mae angen eich mewnbwn arnom ac rydym am i chi rannu eich meddyliau gonest ac agored gyda ni.

Cymryd rhan yn yr arolwg hwn yn wirfoddol ac efallai y byddwch yn dewis peidio ag ateb rhai neu unrhyw un o gwestiynau'r arolwg. Mae eich atebion yn ddienw a byddwn yn defnyddio, rheoli a storio pob data yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2018 a ddefnyddir ar hyn o bryd yn y DU. Dylai gymryd tua 10 munud i gwblhau'r arolwg.

Os hoffech chi ddweud mwy wrthym am eich profiad, cysylltwch â ni drwy e-bost ar PCC.subgroup@wales.nhs.uk a bydd un o'n tîm yn cysylltu â chi.

Rydym yn gwerthfawrogi y gallai cwblhau'r arolwg hwn a darparu'r wybodaeth hon godi pryder. Os oes gennych bryderon, cysylltwch â'ch meddyg teulu, eich gweithiwr allweddol neu aelod o'r tîm a ddarparodd eich gofal. Fel arall, gallwch gysylltu â'n partneriaid elusen ar y rhifau cymorth canlynol:
 
Macmillan (0808 808 0000)

Tenovus (0808 808 1010)

Diolch eto am gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg hwn.