Iaith:

Cenhadaeth Ein Cenedl: Cwricwlwm Trawsnewidiol - fersiwn ieuenctid

 

1. Mae Cwricwlwm newydd Cymru wedi cael ei gynllunio i roi hyblygrwydd i athrawon ynghylch sut a beth maen nhw’n ei ddysgu, gyda’r nod o helpu dysgwyr i ddysgu. Beth ydy’ch barn chi am hyn?

 

2. Beth yw eich barn am ein dull newydd o ddysgu ACRh ac AG, a sut ydych chi’n teimlo am wneud y ddau’n ddewisol i’r rhai sy’n y chweched dosbarth?

 

3. Hoffen ni i chi gael trafodaeth gyda’ch dosbarth, neu grŵp o ffrindiau, am hyn, a dweud wrthon ni a oes ffordd well, ac a ddylen ni gadw yr Hawl i Dynnu Allan, ei newid neu gael ei wared.

 

4. Ydych chi’n meddwl y bydd ein dull ni’n helpu dysgwyr i siarad Cymraeg erbyn iddyn nhw fod yn 16?

 

5. Beth ydych chi’n meddwl am newid y trefniadau asesu fel eu bod nhw’n ymwneud â’r dysgwr yn fwy?