Enw(au)’r SoDdGA

 

Cyfeiriad neu leoliad neu Gyfeirnod Grid Cenedlaethol os nad yw enw’r SoDdGA yn wybyddus

 
Trwy hyn, rhoddaf hysbysiad o dan Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 ein bod, wrth arfer ein swyddogaethau, yn bwriadu cynnal y gwaith a nodir isod.

Manylion y gwaith arfaethedig.

 

Atodwch ddatganiadau dull, ffotograffau neu ddiagramau os bydd y rhain yn helpu i esbonio’ch cynigion.

Dewis Ffeil
 

Llwythwch fap neu ffotograff o'r awyr i ddangos yr ardal o dir lle rydych yn bwriadu cynnal y gwaith hwn.

Cyflenwch ddigon o wybodaeth i ganiatáu i ni ddod o hyd i’r tir lle’r ydych yn dymuno gwneud y gwaith. Os na allwn nodi lleoliad y gwaith arfaethedig, ni fyddwn yn gallu derbyn eich hysbysiad. Map anodedig sydd fwyaf defnyddiol. Dylech gynnwys unrhyw waith ategol perthnasol, fel llwybrau mynediad, storio deunydd neu leoliadau gwaredu.
 

Dewis Ffeil
 

Rydym yn bwriadu dechrau’r gwaith ar

   DD/MM/YYYY 
 
 

Bydd y gwaith yn parhau hyd at

   DD/MM/YYYY