Gall y ffurflen hon gael ei defnyddio gan ymgymerwyr statudol neu gyrff cyhoeddus sy’n ystyried rhoi unrhyw ganiatâd neu drwydded ar gyfer gwaith sy’n debygol o ddifrodi SoDdGA.

Enw(au)’r SoDdGA:

 

Y math o drwydded neu ganiatâd y gofynnir amdano:

 
Trwy hyn, rhoddaf hysbysiad o dan adran 28I o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 ein bod, wrth arfer ein swyddogaethau, wedi cael cais i roi caniatâd ar gyfer y gwaith a nodir isod.
 

Manylion y gwaith sy’n cael ei ystyried.

 

Llwythwch ddatganiadau o ddull, ffotograffau neu ddiagramau os bydd y rhain yn helpu i esbonio'r cynigion y gofynnir i chi eu caniatáu.

Dewis Ffeil
 

Llwythwch fap neu ffotograff o'r awyr i ddangos yr ardal o dir y gofynnir i chi ganiatáu'r gwaith hwn arno.

Cyflenwch ddigon o wybodaeth fel y gallwn ddod o hyd i’r tir lle y cynigir y gweithgaredd. Os na allwn nodi’r lleoliad, ni fyddwn yn gallu derbyn eich hysbysiad. Map anodedig sydd fwyaf defnyddiol. Dylech gynnwys unrhyw waith ategol perthnasol sy’n cael ei ystyried, fel llwybrau mynediad, storio deunydd neu leoliadau gwaredu.
 

Dewis Ffeil
 

Pryd y mae’r ymgeisydd yn dymuno cychwyn y gwaith?

   DD/MM/YYYY 
 
 

Tan pryd yr hoffai barhau?
(os nad oes dyddiad terfyn, rhowch linell drwy’r adran hon)

   DD/MM/YYYY