Creu un ysgol sengl Gatholig 3-16 oed ym Merthyr Tudful

0%
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gyfle i chi ddysgu am y cais ad-drefnu ysgolion sy’n cael ei osod ger bron ar gyfer Ysgol Gatholig Sant Aloysius, Ffederasiwn Ysgolion Cynradd Catholig Sant Illtyd a’r Santes Fair a hefyd Ysgol Uwchradd Gatholig yr Esgob Hedley, ac i ddweud wrthych chi sut i roi gwybod i ni am eich safbwyntiau. Dyma’ch cyfle i ofyn cwestiynau a darparu sylwadau a fydd yn cael eu hystyried wrth i’r Cyngor benderfynu sut i fynd rhagddo.  
 
Mae’r ddogfen hon yn esbonio’r cyd-gynigiad rhwng Archesgobaeth Caerdydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (y cynigwyr) i derfynu Ysgol Gatholig Sant Aloysius, Ffederasiwn Ysgolion Cynradd Catholig Sant Illtyd a’r Santes Fair a hefyd Ysgol Uwchradd Gatholig yr Esgob Hedley drwy: • Derfynu Ysgol Gynradd Gatholig Sant Aloysius, Ffederasiwn Ysgolion Catholig Sant Illtyd a’r Santes Fair a hefyd Ysgol Uwchradd Gatholig yr Esgob Hedley; a • Chreu un ddarpariaeth ysgol ffydd sengl 3-16 oed.
 
Mae’r broses ymgynghori yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a amlinellir yng Nghod Statudol Trefnu Ysgolion 011/2018. Gofynnir i amrywiaeth o unigolion a grwpiau am eu safbwyntiau am y cynigion hyn. Cyn bod unrhyw benderfyniadau’n cael eu gwneud mae angen i’r cynigwyr sicrhau eu bod yn cynnig nifer o gyfleoedd i unigolion a grwpiau sy’n mynegi diddordeb i sicrhau bod eu safbwyntiau am y cynnig yn hysbys.  
 
Gellir dod o hyd i’r ddogfen ymgynghori yma.
 
Bydd y cyfnod ymgynghori yn rhedeg o ddydd Llun 29 Ebrill 2019 tan ddydd Sul 9 Mehefin 2019. Gallwch ymateb i’n cais ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn. Mae eich safbwyntiau’n bwysig i ni, a cheir nifer o ffyrdd y gallwch roi gwybod i ni.
 
Gallwch: • Gwblhau’r ffurflen ymateb ar-lein. • Mynychu sesiwn galw heibio a siarad â ni’n bersonol. Mae hon yn ffordd dda o gael atebion i unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am y cynigion. Byddwn yn dal i ofyn i chi gwblhau ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad, oherwydd dim ond safbwyntiau ysgrifenedig y gallwn eu derbyn. • Cwblhau a dychwelyd y ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad i’r cyfeiriad a roddir isod: Prif Swyddog Addysg, Adran Ddysgu, Uned 5, Pentrebach, Merthyr Tudful CF48 4TQ
 
Caiff yr holl ymatebion a roddir i ni yn ysgrifenedig, drwy ddefnyddio’r ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad, eu hystyried gan Gabinet y Cyngor cyn iddo benderfynu a yw am gyhoeddi Hysbysiad Statudol ai peidio am y cynigion.
 
Ni chaiff ymatebion a dderbyniwyd oddi wrth ymgynghorai sy’n gwrthwynebu’r cynigion hyn, er eu bod yn cael eu hystyried fel rhan o Adroddiad yr Ymgynghoriad, eu trin fel gwrthwynebiadau statudol.
 
Byddai gwrthwynebiad statudol yn ffurfio rhan o gyfnod yr Hysbysiad Statudol, pe byddai’n cael ei gymeradwyo yn y cam nesaf, gan Gabinet y Cyngor. Os ydych am wrthwynebu i’r hysbysiad yn ystod cam nesaf y broses, petai’n mynd rhagddo, byddai angen i chi wneud hynny’n ysgrifenedig yn ystod y cyfnod gwrthwynebu statudol.
 
 
Caiff y dyddiadau allweddol hyn eu hamlinellu yn Amserlen y Broses Statudol ar dudalen 27. Noder fod yn rhaid i’r holl sylwadau ysgrifenedig a anfonir gynnwys enw a chyfeiriad llawn y person sy’n gwneud y sylwadau.