Arolwg Ar-lein Tenantiaid

0%

Cyflwyniad i'r arolwg

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu RHE Global i gynnal gwerthusiad o Rhentu Doeth Cymru (RSW). Ar gyfer y gwerthusiad, fel rhan o strategaeth ehangach i ymgysylltu â rhanddeiliaid, rydym yn cynnal arolygon ar-lein gyda grwpiau allweddol.

Nod yr arolwg hwn yw casglu profiadau ac adborth tenantiaid yn y sector rhentu preifat (PRS). Bydd eich adborth yn hanfodol i gynorthwyo gwerthusiad o RSW.

Bwriad y strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid yw asesu effaith RSW ar sawl maes allweddol:

  • Hawliau a chymorth tenantiaid: Deall ymwybyddiaeth tenantiaid o’u hawliau a’u cyfrifoldebau, hygyrchedd adnoddau RSW ac effeithiolrwydd yr adnoddau hyn o ran gwella gwybodaeth a lles tenantiaid
  • Cyfathrebu ac addysgu: Gwerthuso effeithiolrwydd strategaethau cyfathrebu RSW o ran rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i denantiaid am newidiadau mewn rheoliadau tai a nodi cyfleoedd i wella’r sianeli cyfathrebu hyn er mwyn gwasanaethu anghenion tenantiaid yn well
  • Ansawdd tai, gosod tai ac arferion rheoli: Ymchwilio i effeithiau cofrestru a thrwyddedu RSW ar gyflwr tai, sicrwydd tenantiaid, ymatebolrwydd landlordiaid i faterion cynnal a chadw a lefelau boddhad cyffredinol â mecanweithiau RSW ar gyfer delio â chwynion
  • Arsylwadau ar y berthynas rhwng landlordiaid a thenantiaid a rhent: Edrych ar sut mae RSW wedi dylanwadu ar y berthynas rhwng landlordiaid a thenantiaid a'r effeithiau ar lefelau rhent ers gweithredu'r RSW.

Gallwch weld yr hysbysiad preifatrwydd yma i gael gwybodaeth ar sut y bydd eich data'n cael ei ddefnyddio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am yr arolwg, cysylltwch â ni ar housing@rheglobal.com.

Rydym yn gwerthfawrogi eich parodrwydd i rannu eich profiadau a’ch awgrymiadau. Bydd y rhain yn helpu llunio dyfodol RSW a'r effaith y mae'n ei gael ar y sector rhentu preifat yng Nghymru.