Ffurflen gais AFB-01 ar gyfer trwydded i ladd neu gymryd adar gwyllt penodol neu gymryd neu ddifa eu nythod neu wyau o dan Adran 16 (1) (c), (cb), (d), (i), (j) a (k) o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (wedi'i diwygio).

0%
 
1. Mae'r ffurflen gais hon ar gyfer trwydded benodol i ladd neu gymryd adar gwyllt penodol neu gymryd neu ddifa eu nythod neu wyau o dan Adran 16 (1) y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Cynghorir ymgeiswyr i wirio a ydynt yn gallu gweithredu o dan drwydded adar cyffredinol Cyfoeth Naturiol Cymru cyn gwneud cais drwy ymweld â'n gwefan (agor mewn tab newydd).

2. Gall Cyfoeth Naturiol Cymru, wrth arfer y pwerau a roddir o dan Adran 16 (1) c, cb, d, i, j a k yn y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, gyflwyno trwyddedau i ganiatáu lladd neu gymryd adar gwyllt, ar yr amod nad oes datrysiad boddhaol arall.

3. O dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, gall methu cydymffurfio ag amodau trwydded wneud daliwr y drwydded yn agored i erlyniad am drosedd.

4. Fel arfer, dim ond i berchennog neu ddeiliad y tir lle bydd camau yn cael eu cymryd y rhoddir trwyddedau neu i berson sydd wedi'i awdurdodi gan y perchennog neu'r deiliad.

5. Mae'n rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth fanwl o'r broblem sy'n digwydd, neu sy'n debygol o ddigwydd, sy’n ei gwneud hi’n ofynnol i gymryd camau gweithredu yn erbyn adar gwyllt. Gall hyn gynnwys tystiolaeth a gasglwyd o brofiadau blynyddoedd blaenorol ac unrhyw wybodaeth am y niferoedd cyfredol o adar sy'n bresennol. Dylid darparu tystiolaeth ffotograffig a fideo, oni bai bod rheswm dilys i beidio gwneud hynny.

6. Gall staff technegol o Cyfoeth Naturiol Cymru neu eu hasiantaethau ymweld â'r safle lle bwriedir cymryd y camau gweithredu  yn ystod yr asesiad cais i ddilysu'r wybodaeth a ddarparwyd ar y ffurflen gais a thrafod pa fesurau ataliol sy'n cael eu defnyddio eisoes neu sydd wedi'u defnyddio yn y gorffennol.
Ni roddir trwyddedau oni bai bod dulliau atal anfarwol neu rwystrau amddiffyn ar waith lle y bo'n rhesymol ac mae’n ymarferol gwneud hynny.

7. Os yw'r tir lle y byddai'r drwydded wedi'i leoli o fewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yn ychwanegol i gael trwydded i reoli adar, mae'n bosibl y bydd rhaid i berchennog neu feddiannydd y tir gael caniatâd ar wahân gan Cyfoeth Naturiol Cymru o dan adran 28E y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i hamnewidiwyd) ar gyfer gweithrediadau disgwyliedig mewn cysylltiad â defnyddio'r drwydded. Mae hyn yn berthnasol i weithrediadau sydd heb eu caniatáu yn benodol o dan y drwydded ac sy'n weithrediadau hysbysadwy mewn perthynas â'r Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, er enghraifft y defnydd o gerbydau neu glirio llystyfiant at ddibenion gosod trapiau. Yn yr amgylchiadau hyn, oni bai bod y perchennog neu feddiannydd eisoes â'r cydsyniadau angenrheidiol, dylent roi hysbysiad i Cyfoeth Naturiol Cymru cyn gynted â phosibl ynghylch unrhyw weithrediad o'r fath. Cynghorir perchnogion/meddianwyr i beidio â disgwyl am ganlyniad y cais am drwydded cyn hysbysu Cyfoeth Naturiol Cymru.
 
8. Rhaid cwblhau'r holl gwestiynau yn y ffurflen gais hon oni nodir yn wahanol: bydd methu â darparu gwybodaeth ddigonol yn oedi prosesu eich cais.

Edrychwch ar ein gwefan (bydd yn agor mewn tab newydd) ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf ar berfformiad ar lefel y gwasanaeth a'r amserlenni presennol ar gyfer prosesu ceisiadau. Ni allwn warantu ymateb cynharach.

9. Amod unrhyw drwydded a roddir yw bod rhaid cyflwyno adroddiad ar y gwaith a wnaed o dan y drwydded o fewn pedair wythnos i'r drwydded ddod i ben. Gall methu â gwneud hyn fod yn drosedd. Gellir dod o hyd i ffurflen adroddiad RFB01 ar ein gwefan (agor mewn tab newydd).

10. Mae ceisiadau yn cael eu trin yn y drefn y'u derbyniwyd, nid yn ôl amseriad y gweithrediadau y gofynnwyd amdanynt Cyflwynwch eich cais mewn da bryd cyn eich bod angen cyflawni’r gweithrediadau arfaethedig. Os ydych yn meddwl bod angen ymdrin â'ch cais ar frys, ffoniwch ni i drafod a chytuno ar hyn cyn ei gyflwyno.

11. Gall Cyfoeth Naturiol Cymru addasu neu ddirymu unrhyw drwydded. Dim ond os oes rhesymau dilys dros wneud hynny y gwneir hyn. Caiff unrhyw drwydded a roddir ei diddymu ar unwaith os gwelir bod gwybodaeth anwir wedi'i darparu a arweiniodd at gyflwyno'r drwydded.

12. Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei phrosesu gan Cyfoeth Naturiol Cymru o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data. Bydd hyn yn caniatáu i ni brosesu eich cais; monitro cydymffurfiaeth ag unrhyw amodau i’r drwydded; prosesu adnewyddiadau, a chynnal y gofrestr gyhoeddus berthnasol.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydych yn ei rhoi mewn cysylltiad â'r canlynol:
  • Ymgynghori â thrydydd partïon sy’n berthnasol ac yn gyfrifol am ymateb i geisiadau ymgynghori gan Cyfoeth Naturiol Cymru i’n galluogi i brosesu eich cais
  • Cynnal gwaith dadansoddi ystadegol, ymchwil a datblygu ar faterion amgylcheddol
  • Darparu gwybodaeth am gofrestrau cyhoeddus ar gyfer ymholiadau
  • Atal ac ymchwilio i achosion posibl o dorri deddfau amgylcheddol a chymryd unrhyw gamau dilynol;
  • Ymateb i geisiadau am wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.
Noder, nad yw'r uchod yn rhestr hollgynhwysol a gall Cyfoeth Naturiol Cymru ddefnyddio'r data a ddarperir mewn cysylltiad â'r cais mewn ffyrdd eraill, fel yr ystyrir yn briodol.
 
13. Rhaid i unrhyw wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn y cais hwn y mae'r ymgeisydd yn ystyried ei bod yn gyfrinachol am resymau masnachol neu ddiwydiannol, neu sy'n eiddo deallusol i'r ymgeisydd, gael ei nodi felly.

14. Yn y ddogfen hon, mae “Cyfoeth Naturiol Cymru” yn golygu'r Corff Adnoddau Naturiol Cymru a sefydlwyd gan Erthygl 3 Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012. Trosglwyddodd Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2013 swyddogaethau perthnasol Cyngor Cefn Gwlad Cymru a swyddogaethau Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Comisiwn Coedwigaeth yng Nghymru i Gorff Adnoddau Naturiol Cymru.
Ar gyfer trwyddedau i ladd adar sy'n bwyta pysgod at ddibenion atal difrod difrifol i bysgodfeydd neu stociau o bysgod, ymgeisiwch ar ffurflen gais FEB-01 ar wahân ar ein gwefan (bydd yn agor mewn tab newydd).