0%

Arolwg o'r Cod Dioddefwyr, 2022
Barn dioddefwyr am y system cyfiawnder troseddol

Diolch i chi am roi o’ch amser i ymateb i’r arolwg hwn.  Dylai gymryd 15 munud i’w lenwi. Gallwch gadw eich atebion a dychwelyd i’r arolwg rywbryd eto.

Mae Comisiynydd Dioddefwyr Cymru a Lloegr yn gweithredu’n annibynnol ar y Weinyddiaeth Gyfiawnder, y Swyddfa Gartref, yr heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron a’r llysoedd i hyrwyddo hawliau dioddefwyr a sicrhau eu bod yn cael eu trin yn deg ac yn gywir gan y system cyfiawnder troseddol.

Mae'n hollbwysig ein bod yn clywed gan ddioddefwyr am eu profiadau o'r system cyfiawnder troseddol a’r Cod Dioddefwyr. Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud. Drwy rannu eich adborth, gall y Comisiynydd Dioddefwyr helpu i sicrhau bod dioddefwyr yn y dyfodol yn cael y cymorth a’r canlyniadau cyfiawnder sydd eu hangen arnynt. Hoffem glywed gan unrhyw un sydd wedi dioddef trosedd a/neu wedi riportio trosedd yn ystod y tair blynedd a hanner diwethaf, felly o 2019 ymlaen.  

Byddwn yn dadansoddi’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi ac yn cyhoeddi adroddiad ohoni, a fydd yn ychwanegu’r wybodaeth ymchwil am brofiadau dioddefwyr o’r system cyfiawnder troseddol. Mae’r arolwg yn ddienw, ond ar y diwedd rydym yn gofyn a ydych chi’n rhoi caniatâd i ni ddefnyddio eich dyfyniadau dienw yn ein hadroddiad. Rydym hefyd yn gofyn a fyddech chi’n fodlon rhoi cyfeiriad e-bost i swyddfa’r Comisiynydd Dioddefwyr gysylltu ag ef ar gyfer ymchwil yn y dyfodol e.e. i gael cyfweliad. Byddwch yn ddienw yn ein hadroddiadau (ni fydd modd eich adnabod ohonynt), p’un ai a ydych chi’n dewis rhoi eich manylion cyswllt i ni ar ddiwedd y gyfres hon o gwestiynau ai peidio.

Darllenwch y Polisi Preifatrwydd hwn sy’n egluro sut mae Swyddfa'r Comisiynydd Dioddefwyr yn casglu, defnyddio a rhannu eich gwybodaeth bersonol.

Rydym yn awyddus i glywed gan bob un sydd am lenwi’r arolwg hwn, gan gynnwys rhieni neu ofalwyr plant sydd wedi dioddef trosedd. Os ydych chi’n cefnogi rhywun sydd wedi bod yn ddioddefwr a fyddai’n hoffi ymateb ond sydd ddim yn gallu gwneud hynny oherwydd iaith, oedran, diffyg mynediad i’r rhyngrwyd neu rwystrau eraill, mae croeso i chi lenwi’r arolwg gyda nhw (neu yn achos plant, ar eu rhan).  Neu, gallwch gysylltu â ni yn victims.commissioner@victimscommissioner.org.uk os hoffech chi wneud cais am gael yr arolwg mewn fformat gwahanol. Ar ddiwedd yr arolwg, rydym yn gofyn cwestiwn am y rhwystrau hyn. Bydd eich atebion yn ein helpu i wella arolygon yn y dyfodol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni yn victims.commissioner@victimscommissioner.org.uk