Cronfa Ddata Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl Amenedigol
Os ydych chi wedi cael profiad o salwch meddwl amenedigol naill ai fel claf, rhiant, aelod o'r teulu, gofalwr neu ffrind ac yr hoffech gymryd rhan mewn llunio'r gwasanaeth, llenwch y cwestiynau canlynol.

Bydd eich manylion cyswllt yn cael eu hychwanegu at gronfa ddata ddefnyddwyr gwasanaeth a'u teuluoedd sy'n barod i'n helpu mewn sawl ffordd.

Caiff y gronfa ddata ei storio gan Gydweithfa Iechyd GIG Cymru ar ran y Grŵp Rhwydwaith Clinigol Iechyd Meddwl Amenedigol (grŵp o weithwyr proffesiynol ar draws Gymru sy'n gweithio i wella gwasanaethau ar gyfer salwch amenedigol).

Mae angen i weithwyr iechyd proffesiynol ac ymchwilwyr yng Nghymru, sy'n gweithio i ddatblygu gwasanaethau, glywed eich syniadau, awgrymiadau a straeon a byddant yn cysylltu â ni. Os ydych chi wedi rhoi gwybod i ni (ar y ffurflen hon), eich bod yn barod i weithio gyda nhw, bydd y Grŵp Rhwydwaith Clinigol Iechyd Meddwl Amenedigol yn anfon gwybodaeth atoch am eu prosiectau drwy'r e-bost PNMHNetwork@wales.nhs.uk . Yna, eich dewis chi, p'un a ydych chi ai peidio, i gysylltu â nhw i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan. Ni fydd y gweithwyr proffesiynol sy'n datblygu'r prosiectau yn cael eich manylion cyswllt.

Bydd y wybodaeth yr ydych yn ei llenwi yn y ffurflen hon yn cael ei chadw gan Gydweithfa'r GIG am gyfnod o 3 blynedd - yna caiff ei dileu, neu, byddwn yn cysylltu â chi eto i ofyn a allwn gadw eich manylion am 3 blynedd arall. Gellir tynnu eich manylion o'r gronfa ddata ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost atom trwy ddefnyddio PNMHNetwork@wales.nhs.uk a gofyn i ni eu dileu..
 

1. Plîs dewiswch pa weithgareddau isod yr hoffech gymryd rhan ynddynt: *

 

Plîs rhowch gyfeiriad e-bost y byddech chi'n fodlon i ni gysylltu â chi gyda gwybodaeth am brosiectau datblygu gwasanaeth yr ydych wedi'u nodi y gallech fod â diddordeb ynddynt. *

 

2. Plîs Rhowch eich dyddiad geni fel y gallwn eich cynnwys mewn gweithgareddau priodol sy'n ymwneud â'r gwasanaeth rydych chi wedi cael profiad *

 

3. Pa Fwrdd Iechyd ydych chi'n byw ynddo? *

 

4. A oes gennych eich cludiant eich hun? *

 

5. A fyddech chi'n gallu teithio i ardaloedd eraill yng Nghymru i gymryd rhan yng ngweithgareddau sydd gennych ddiddordeb ynddynt? *