Byw'n Iach Aros yn Iach - Tu Hwnt i'r Pandemig

0%

1. Byw'n Iach Aros yn Iach - Tu Hwnt i'r Pandemig
Page 1 of 2

Byw'n Iach, Aros yn Iach yw strategaeth 10 mlynedd y Bwrdd Iechyd yn amlinellu ei flaenoriaethau a'i amcanion o ran iechyd a lles.  
Cafodd y strategaeth ei lansio yn 2018 ond oherwydd nifer o effeithiau dylanwadol fel COVID-19, mae'r Bwrdd Iechyd yn awyddus i adolygu ac adnewyddu nodau craidd a ffocws y strategaeth.

Elfen bwysig o'r gwaith i adolygu ac adnewyddu ein strategaeth yw clywed barn y cyhoedd a rhanddeiliaid ehangach. Bydd hyn yn caniatáu i ni ystyried yr hyn sydd wedi newid, os o gwbl ers llunio'r strategaeth, a bydd yn gyfle i ni fireinio ein cynigion.

Er mwyn ein helpu i ddeall yr hyn sy'n bwysig i chi, byddem yn ddiolchgar pe baech cystal â chwblhau'r holiadur dienw a chyfrinachol hwn. Sicrhewch pan fyddwch yn cwblhau'r blychau testun rhydd, na fyddwch yn nodi unrhyw wybodaeth a allai olygu bod modd eich adnabod chi na neb arall.  Y dyddiad cau i gwblhau'r holiadur yw 27ain Hydref.  Byddwn yn cyhoeddi'r canlyniadau ar wefan y Bwrdd Iechyd.

I gael rhagor o wybodaeth am ein strategaeth a gwybodaeth allweddol, edrychwch ar ein tudalen Byw'n Iach, Aros yn Iach ar - wefan BIPBC a llwyfan Wakelet i gael gwybodaeth destun hygyrch (darllen yn uchel) mewn ieithoedd eraill.

Mae ffyrdd eraill o roi adborth i ni'n cynnwys e-bostio BCU.GetInvolved@wales.nhs.uk neu drwy ffonio ni ar 01745 586458
(Gadewch neges a byddwn yn eich galw yn ôl fel na fydd yn rhaid i chi dalu am yr alwad)

 
 

1.
A ydych chi'n gweithio i'r Bwrdd Iechyd? *

 

2.
Mae ein strategaeth ar waith ers nifer o flynyddoedd erbyn hyn. Mae ei nodau craidd yn cynnwys:

• Gwella iechyd corfforol, emosiynol ac iechyd meddwl a lles i bawb
• Targedu ein hadnoddau at bobl sydd â'r anghenion mwyaf a lleihau anghydraddoldeb
• Rhoi cymorth i blant i gael y dechrau gorau mewn bywyd
• Gweithio mewn partneriaeth i roi cymorth i bobl - unigolion, teuluoedd, gofalwyr, cymunedau - i sicrhau eu lles eu hunain
• Gwella diogelwch ac ansawdd yr holl wasanaethau
• Cynrychioli pobl a'u hurddas
• Gwrando ar bobl a dysgu o'u profiadau

A ydych yn cytuno bod y nodau hyn yn dal i fod yn berthnasol?

 

 

3.
O ystyried yr heriau sydd wedi dod yn sgil COVID-19 dros y flwyddyn ddiwethaf, a oes unrhyw nodau y dylai'r Bwrdd Iechyd eu blaenoriaethu mwy nag eraill, yn eich meddwl chi?

Nodwch unrhyw nodau sy'n flaenoriaeth, yn eich meddwl chi


 

 

4.
Fel rhan o adnewyddu ein strategaeth, a oes unrhyw flaenoriaethau eraill y dylai'r Bwrdd Iechyd eu cynnwys neu eu newid erbyn hyn? 

 

5.
A ydych wedi cael unrhyw brofiad yn ymwneud â sut mae'r nodau hyn yn cael eu rhoi ar waith yn ymarferol? e.e. mwy o wasanaethau'n agosach i'r cartref, gwell gofal ysbyty, gwell iechyd a llai o anghydraddoldeb iechyd.
 

 

6.
Pa mor effeithiol y mae'r Bwrdd Iechyd wedi bod o ran cyflwyno gwelliannau i iechyd a lles ei drigolion?
 

 

7.
Gwella Iechyd a Lleihau Anghydraddoldeb Iechyd
Mae'r Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo i hybu lles a lleihau anghydraddoldeb. Bydd yn gwneud hyn trwy gynorthwyo pobl i ddiwallu eu hanghenion eu hunain, camu i mewn yn gynnar i atal problemau rhag gwaethygu a gwneud mwy i helpu pobl i wneud dewisiadau bywyd iach, fel rhoi'r gorau i ysmygu.

A ydych yn cytuno mai dyma'r ymagwedd gywir?

 

 

8.
Gwasanaethau Cychwynnol a Chymunedol
Mae'r Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo i helpu pobl i reoli eu hiechyd eu hunain ac i roi cymorth i ofalwyr. Rydym yn gwneud hyn trwy gynnig a chyfeirio at ystod eang o gyngor, gwybodaeth a chymorth.

Er mwyn sicrhau bod modd i wasanaethau lleol ddiwallu anghenion pobl yn y ffordd gywir ar yr adeg gywir, a ydych yn cytuno mai dyma'r ymagwedd gywir i'w mabwysiadu o hyd?

 

 

9.
Gwasanaethau Llym
Ein tri phrif ysbyty yw Ysbyty Gwynedd, Bangor; Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan; ac Ysbyty Maelor Wrecsam. Bydd pob un o'r tri yn cyflawni rôl bwysig o ran diwallu anghenion pobl Gogledd Cymru nawr ac yn y dyfodol. Mae gan bob un adran achosion brys 24 awr y dydd, saith niwrnod o'r wythnos a gwasanaethau ategol.

Er mwyn sicrhau bod pobl yn cael cymorth yn gynt ar gyfer anghenion mwy difrifol, a ydych yn cytuno mai'r dyma ymagwedd gywir i'w mabwysiadu o hyd?

 

 

10.
Beth fyddai’n ei olygu i chi pe bai gofyn ichi deithio ymhellach i gael gofal o safon uwch?

 

11.
Cydraddoldeb ac Anfantais
Mae hybu cydraddoldeb a hawliau dynol yn egwyddor sy'n tanategu ein hymagwedd. Mae hyn yn cynnwys mynd i'r afael â rhwystrau o ran manteisio ar wasanaethau, gwneud addasiadau rhesymol a gweithio tuag at ganlyniadau gwell i bawb, gan gynnwys y rhai sydd o dan anfantais economaidd-gymdeithasol.

A ydych yn cytuno bod y Bwrdd Iechyd yn cyflawni'r ymrwymiad hwn?

 

 

12.
Rhowch wybod i ni am unrhyw beth arall sy'n bwysig i'r Bwrdd Iechyd ei ystyried?

 

 

13.
Ble rydych chi'n byw? / Where do you live?