Arolwg - Canolfan Integredig Iechyd a Lles Caergybi / Survey - Holyhead Integrated Health and Wellbeing Centre

0%
Mae Cyngor Ynys Môn, BIPBC, meddygfeydd lleol Caergybi, Medrwn Môn a Chyngor Tref Caergybi wedi cytuno’n ffurfiol i weithio gyda’i gilydd ar gynllunio canolfan integredig newydd ar gyfer Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles yng Nghaergybi.
Gallai'r ganolfan arfaethedig ddod â gwasanaethau meddygon teulu, iechyd cymunedol, gofal cymdeithasol, gwasanaethau gwirfoddol, gwasanaethau atal a lles ynghyd ar un safle yng nghanol y dref. Bydd hyn yn hawddach i fobl lleol gael mynediad at wasanaethau a bydd hefyd yn cefnogi adfywiad ehangach Caergybi fel tref.
Mae Bwrdd y Prosiect yn awyddus i gasglu barn pobl ar y datblygiad newydd cyffrous hwn a
bydd mwy o fanylion am sut y gall pobl lleol gymryd rhan a dweud eu dweud yn cael eu cyhoeddi yn y misoedd nesaf. Yn y cyfamser, os hoffech chi roi rhai safbwyntiau a syniadau cynnar ar y prosiect hwn, cwblhewch ein arolwg byr yma.

Anglesey Council, BCUHB, local Holyhead GP Practices, Medrwn Môn and the Holyhead Town Council have formally agreed to work together on the planning of a new integrated Health, Social Care & Wellbeing hub in Holyhead.
The proposed centre could bring together GP services, community health, social care, voluntary services, prevention and well-being services on a single site in the town centre. This will make it much easier for local people to access services and will also support the wider regeneration of Holyhead as a town.
The Project Board is keen to gather people’s views on this exciting new development and
more details on how local people can get involved and have their say will be published in the coming months. In the meantime, if you would like to give some early views and thoughts on this project, please complete our short survey here.


Byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallech gwblhau ein harolwg byr i ffurfio gwasanaethau Iechyd a Lles yn ardal Caergybi - diolch
We would be very grateful if you could complete our short survey to inform the developments of Health and Well-being Services in the Holyhead area - thank you