CIW/Estyn Questionnaire - Parents/Carers

1. Introduction - Parents and Carers

0%
 

Joint Inspection Review (Estyn and CIW) - Parents and Carers

Thank you for your time in answering the questions in this questionnaire. In this questionnaire The Learning Partnership is seeking views from parents and carers whose child is in a setting that offers education places for three and four year olds. As part of this review, your voice matters!

We are trying to understand which aspects of the joint inspection are working well and which areas may need further development.  Your views and insights matter to us; as parents and carers you will have specific experiences and perspectives that will help us.

Confidentiality is assured at all times. Any responses used from the survey for the purpose professional discussion, reporting and development will be unattributed.

It is anticipated that it will about ten minutes to complete. 

Please use Chrome or Safari as your web browser.

Adolygiad Arolygu ar y Cyd (Estyn ac AGC) - Rhieni a Gofalwyr

Diolch am eich amser wrth ateb y cwestiynau yn yr holiadur hwn. Yn yr holiadur hwn mae'r Learning Partnership yn gofyn am farn rhieni a gofalwyr sydd a’u plentyn mewn lleoliad sy'n cynnig lleoedd addysg i blant tair a phedair oed. Fel rhan o'r adolygiad hwn, mae eich llais yn bwysig!

Rydym yn ceisio deall pa agweddau ar yr arolygiad ar y cyd sy'n gweithio'n dda a pha feysydd y gallai fod angen eu datblygu ymhellach. Mae eich sylwadau a'ch barn yn bwysig i ni; fel rhieni a gofalwyr, bydd gennych brofiadau a safbwyntiau penodol a fydd yn ein helpu.

Mae cyfrinachedd yn cael ei sicrhau bob amser. Ni fydd unrhyw ymatebion a ddefnyddir o'r arolwg ar gyfer trafodaeth, adroddiadau a datblygu proffesiynol pwrpasol yn cael eu priodoli.

Disgwylir y bydd yn cymryd tua deng munud i'w gwblhau.
Defnyddiwch Chrome neu Safari fel eich porwr gwe.