Barnau’r Gymuned - Cynllun Adfer ar ôl COVID-19

0%
Ar 13  Mai, lansiodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth ‘Profi, Olrhain, Diogelu’.  Mae’r strategaeth yn egluro’r camau y bydd rhaid i ni i gyd eu cymryd i’n diogelu ein hunain, ein teulu a’n cymunedau er mwyn atal y Coronafeirws (COVID-19) rhag lledaenu wrth i ni symud i gam ‘adfer’ y pandemig. (https://llyw.cymru/profi-olrhain-diogelu-html)

Yma ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, rydyn ni’n dechrau llunio ein cynllun adfer lleol i sicrhau y bydd mesurau ar waith i atal COVID-19 rhag lledaenu ymhellach pan fydd y cyfyngiadau’n dechrau cael eu llacio. Ymhlith y mesurau hyn bydd:
 
  • Annog unrhyw un gyda symptomau o COVID-19 i roi gwybod amdanyn nhw.  Gellir gwneud hynny dros y ffôn, ar lein neu drwy ddefnyddio ap;
  • Ymestyn ein gwasanaethau profi yn y gymuned;
  • Olrhain cysylltiadau fel y gallwn ni olrhain unigolion sydd o bosibl wedi dod i gysylltiad ag achos a gadarnhawyd o COVID-19 neu ag achos posibl ohono;
  • Sicrhau bod cefnogaeth leol ar gael yn hawdd, fel y gall unigolion gyda symptomau o COVID-19 hunan-ynysu gynifer o weithiau ag y bydd angen. 
I’n helpu i lunio ein cynllun, mae eich barnau yn bwysig iawn i ni. Bydd pob un o’ch atebion yn ddi-enw.

 
Powered by SmartSurvey