Sgyrsiau am Covid / Covid Conversations

0%
Mae'r cyfnod dan glo wedi bod yn anodd iawn i bawb. Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr glywed gennych chi'n ymwneud â'ch profiadau o iechyd yn ystod y cam hwn o argyfwng y Coronafeirws. 

Yn ystod y cyfnod hwn, bu effaith ar wasanaethau iechyd, mewn rhai achosion, maent wedi newid ac mewn rhai sefyllfaoedd, maent wedi dod i ben yn gyfan gwbl.  Cafodd llawer o newidiadau eu gwneud yn gyflym. Rydym yn awyddus i ddeall sut mae hyn wedi effeithio arnoch chi. Byddwn yn defnyddio'r hyn a ddywedwch wrthym i'n helpu i wella gwasanaethau nawr ac yn y dyfodol.

Fe'ch gwahoddir i gwblhau'r holiadur canlynol yn ddienw ac yn gyfrinachol.  Sicrhewch pan fyddwch yn cwblhau'r blychau testun rhydd, na fyddwch yn nodi unrhyw wybodaeth a allai olygu bod modd eich adnabod chi na neb arall. Y dyddiad cau i gwblhau'r holiadur yw 17 Gorffennaf 2020. Byddwn yn cyhoeddi'r canfyddiadau ar wefan y Bwrdd Iechyd.
 
The time in lockdown has been very difficult for everyone.  Betsi Cadwaladr University Health Board would like to hear from you about your health experiences during this phase of the Coronavirus crisis.  

During this time health services have been affected, in some cases changed and in some situations stopped altogether.  Many changes were made quickly.  We want to understand how this has affected you.  We will use what you tell us to help us improve services now and in the future.

You are invited to complete the following anonymous and confidential questionnaire.  Please ensure that when you complete the free text boxes, you do not enter any information which may potentially identify you or any other individual.  The deadline for completing the questionnaire is 17 July 2020.  We will publish the findings on the Health Board website.
 
 

Sut mae COVID-19 wedi effeithio arnoch chi? A ydych chi'n;

(Ticiwch bob un sy'n berthnasol)
How has COVID-19 affected you? Are you;

(Tick all that apply)

 

Pa rai o'ch apwyntiadau iechyd a newidiodd yn ystod yr argyfwng?

(Ticiwch bob un sy’n berthnasol)
Which of your health appointments changed during the crisis?

(Tick all that apply)