Partneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru

0%

1. Partneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru Ymgynghoriad Cyhoeddus ar ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol 2020 - 2024
Tudalen 1 o 11

Cysylltwch â Diverse Cymru os hoffech gael yr ymgynghoriad hwn mewn fformat gwahanol (er enghraifft Braille, ar liw papur gwahanol, neu fel ffeil sain.)

Diverse Cymru sy'n cynnal yr ymgynghoriad hwn.

E-bost: research@diverse.cymru

Ffôn: 029 2036 8888

Post: Diverse Cymru

3ydd Llawr, Tŷ Alexandra

3017-315 Heol Orllewinol y Bont-faen

Caerdydd

CF5 1JD

Gwybodaeth am Bartneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru 
 
Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff rhestredig adolygu eu hamcanion cydraddoldeb presennol o leiaf bob pedair blynedd.
 
Ystyr Amcanion Cydraddoldeb yw nodau y mae sefydliadau’n eu pennu. Gofynnir i sefydliadau gyhoeddi eu hamcanion diwygiedig a’r camau (gweithredu) y byddant yn eu cymryd i'w cyflawni erbyn 1af Ebrill 2020.
 
Yn unol ag argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) a Llywodraeth Cymru, roedd nifer o gyrff cyhoeddus yn awyddus i gydweithio i gytuno ar amcanion cyffredin. Mae hyn wedi golygu rhannu adnoddau, gwybodaeth ac arbenigedd. Mae'r grŵp o gyrff a elwir yn ‘Bartneriaeth Cydraddoldeb Cyrff Cyhoeddus Cymru’ wedi ymrwymo i gydweithio dros y tymor hir i weithredu ar y cyd i gyflawni'r amcanion, gan ddeall yr effaith y gallant ei chael ar y cyd drwy gytuno ar fesurau canlyniadau tryloyw.
 
Y gobaith yw y bydd cydweithio yn sicrhau mwy o effaith wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus mwy cyfartal, gan gyfrannu'n sylweddol at fynd i'r afael ag anghydraddoldebau fel y nodir yn yr adroddiad 'A yw Cymru'n Decach, 2018'.
 
Mae'r gwaith ar y cyd hwn yn adlewyrchu egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a bydd yn cyfrannu'n uniongyrchol at y nod llesiant cenedlaethol ‘Cymru fwy Cyfartal’. Drwy holl waith y bartneriaeth bydd yr egwyddor datblygu cynaliadwy a’r pum ffordd o weithio yn cael eu cymhwyso a bydd tystiolaeth o hynny.
 
Dyma’r Cyrff Cyhoeddus dan sylw: Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Amgueddfa Cymru, CCAUC, Comisiynydd y Gymraeg, Gyrfa Cymru, Awdurdod Cyllid Cymru, AaGIC, Chwaraeon Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Ymddiriedolaeth Prifysgol GIG Felindre.

Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)
Pwrpas Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw gofalu am yr adnoddau naturiol hyn a beth maent yn ei ddarparu i ni: helpu i leihau’r risg i bobl ac eiddo o lifogydd a llygredd; gofalu am y llefydd arbennig hyn ar gyfer lles, bywyd gwyllt a choed; a gweithio gydag eraill i’n helpu ni i gyd i’w rheoli’n gynaliadwy.
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOn5-3jKPlAhWKQEEAHVylCxMQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fnaturalresources.wales%2F&usg=AOvVaw37VL6RUkW1CTrpb492Q71U
 
 
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru yw corff cyhoeddus swyddogol y wlad ar gyfer cyllido a datblygu’r celfyddydau.
 
Bob dydd, mae pobl ledled Cymru’n mwynhau ac yn cymryd rhan yn y celfyddydau. Rydym yn helpu i gefnogi a datblygu’r gweithgarwch hwn. Rydym yn gwneud hyn drwy ddefnyddio arian cyhoeddus a ddaw ar gael i ni gan Lywodraeth Cymru a thrwy ddosbarthu’r arian rydym yn ei dderbyn fel achos da gan y Loteri Genedlaethol. Drwy reoli a buddsoddi’r arian hwn mewn gweithgarwch creadigol, mae Cyngor y Celfyddydau yn cyfrannu at ansawdd bywyd pobl ac at les diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd Cymru.   
https://arts.wales/about-us
 
 
Amgueddfa Cymru
Ers lansio ein Gweledigaeth- Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau- yn 2015, bu’n flaenoriaeth gennym i alluogi cymaint â phosibl o bobl i fwynhau ein hamgueddfeydd.
https://amgueddfa.cymru/
 
 
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)
Mae CCAUC yn rheoleiddio lefelau ffioedd darparwyr addysg uwch, yn sicrhau bod fframwaith yn ei le ar gyfer asesu ansawdd addysg uwch, ac yn craffu ar berfformiad darparwyr dynodedig. Rydym yn defnyddio adnoddau gan Lywodraeth Cymru ac eraill i sicrhau dysgu ac ymchwil addysg uwch o’r safon uchaf, gan sicrhau bod AU yn gwneud y cyfraniad gorau posib at ddiwylliant, cymdeithas ac economi Cymru.                  
https://www.hefcw.ac.uk/about_us/about_us.aspx
 
 
Comisiynydd y Gymraeg
Mae ein sefydliad yn gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg, a gweithio gydag elusennau a busnesau maint canol a mawr i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Comisiynydd/Pages/beth-ydym-nin-ei-wneud.aspx
 
 
Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru yn is-gwmni sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru. Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor gyrfaoedd diduedd ac annibynnol i bob oedran, a gwasanaeth arweiniad ar gyfer Cymru.
www.careerswales.gov.wales/about-us
 
 
Awdurdod Cyllid Cymru
Awdurdod Cyllid Cymru yw awdurdod trethi newydd Cymru. Mae’r Awdurdod yn casglu ac yn rheoli dwy dreth ddatganoledig Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, sef y Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi.
https://llyw.cymru/awdurdod-cyllid-cymru?_ga=2.63656168.695109826.1573121896-240802886.1570110366
 
 
Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)
Cynllunio, datblygu, siapio, addysgu a hyfforddi’r gweithlu iechyd ar gyfer heddiw ac yfory.
https://heiw.nhs.wales/
 
 
Chwaraeon Cymru
Pwrpas Chwaraeon Cymru yw ‘Galluogi Chwaraeon yng Nghymru i Ffynnu’. Rydym yn cysylltu â rhwydwaith eang o bartneriaid ac yn eu cefnogi, fel ein bod, gyda’n gilydd, yn medru galluogi pawb i fwynhau chwaraeon a’u manteision, pryd bynnag, sut bynnag ac am oes. 
http://sport.wales/about-us/about-sport-wales/sport-wales-strategy.aspx
 
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn darparu amrywiaeth eang ac unigryw o wasanaethau i’r boblogaeth leol ac i Gymru yn ehangach. Gan ein bod yn Fwrdd Iechyd addysgu ac yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer sawl maes, rydym yn cyflogi rhai o glinigwyr gorau eu meysydd. Mae ein cleifion ni wrth galon popeth rydym yn ei wneud.
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/our-services
 
 
Ymddiriedolaeth Prifysgol GIG Felindre
Mae Ymddiriedolaeth y GIG Prifysgol Felindre yn darparu gwasanaethau Canser a gwaed arbenigol ledled De a Chanolbarth Cymru drwy Ganolfan Ganser Felindre (http://www.velindrecc.wales.nhs.uk/home) a Gwasanaeth Gwaed Cymru (https://www.welsh-blood.org.uk/).  Mae darparu ansawdd, gofal a rhagoriaeth i’n cleifion a’n rhoddwyr ni wrth galon ein sefydliad.
http://www.velindre-tr.wales.nhs.uk/home


 
Powered by SmartSurvey