Ein cynllun strategol ar gyfer 2022 i 2025
0%

1. Ynglŷn â’r arolwg

Rydym yn cynnal ymgynghoriad i gasglu adborth ar ein cynllun strategol ar gyfer 2022 i 2025. Mae'r arolwg hwn yn un o'r ffyrdd yr ydym yn casglu adborth. 

Byddwn yn dadansoddi eich ymatebion ac yn eu defnyddio i'n helpu i ddeall barn ein rhanddeiliaid ar ein cynllun strategol.

Mae 10 set o gwestiynau yn yr arolwg hwn. Mae’r ddwy set gyntaf yn gofyn am bwy ydych chi a ph’un ai a ydych yn hapus i ni barhau i gysylltu â chi.

Mae gweddill y cwestiynau yn gofyn i chi rannu eich barn ar bob un o'r themâu a amlygwyd yn ein cynllun strategol drafft ar gyfer 2022 i 2025.
 

Ydych chi'n cytuno i fod yn rhan o'r arolwg hwn? *

 
Sut y byddwn yn ymdrin â'ch gwybodaeth

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cynnal ymchwil fel rhan o'i ddyletswyddau statudol.

Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei storio yn unol â’n hysbysiad preifatrwydd a'i defnyddio at ddibenion yr ymchwil hon yn unig.

Rydym yn casglu'r wybodaeth hon o dan ein pwerau statudol ac efallai y byddwn yn cyhoeddi adroddiad o'n hymchwil, ond bydd unrhyw wybodaeth a roddwch yn ddienw yn ein hadroddiad cyhoeddedig ac ni fyddwch yn cael eich adnabod ynddynt.
 
Sut y bydd eich ymatebion yn llywio ein gwaith

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn rhan o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac mae'n rhaid i bob corff cyhoeddus ei bodloni. Wrth gyflawni eu gwaith, rhaid iddynt ystyried yr angen i:
  • ddileu gwahaniaethu
  • hyrwyddo cyfle cyfartal, a
  • meithrin cysylltiadau da rhwng grwpiau sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig.
Rydym yn rheoleiddio Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a'r Ddeddf Cydraddoldeb. Fel corff cyhoeddus, rhaid inni hefyd fodloni'r gofynion.

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i rai cyrff cyhoeddus, gan ein cynnwys ni, osod amcanion cydraddoldeb i hyrwyddo nodau'r ddyletswydd. Yn wahanol i lawer o gyrff cyhoeddus eraill, ein rôl allweddol yw hyrwyddo nodau Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.

Bydd y canlyniadau yr ydym yn chwilio amdanynt yn y cynllun strategol hwn hefyd yn ffurfio ein hamcanion cydraddoldeb, a bydd yr adborth a gawn o'n hymgynghoriad cyhoeddus yn dylanwadu arnynt.

Byddwn yn cyhoeddi ein hamcanion cydraddoldeb diwygiedig ar yr un pryd â'n cynllun newydd, a byddwn yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn ein hadroddiadau blynyddol.