CIW/Estyn Questionnaire - Setting Leaders and Practitioners / Arweinwyr ac Ymarferwyr Lleoliad

1. Introduction / Cyflwyniad

0%
 

Joint Inspection Review (Estyn and CIW) - Questionnaire for Setting Leaders and Practitioners

Thank you for your time in answering the questions in this questionnaire. In this questionnaire The Learning Partnership is seeking views from setting leaders and practitioners working in non-maintained settings which offer education places for three and four year olds. As part of this review, we are counting on you to give us feedback.

We are trying to understand which aspects of the joint inspection are working well and which areas may need further development.  Your views and insights matter to us, as through your interactions and work you will have specific experiences and perspectives that will help us.

Confidentiality is assured at all times. Any responses used from the survey for the purpose professional discussion, reporting and development will be unattributed.

It is anticipated that it will take up to twenty minutes to complete. 

Please use Chrome or Safari as your web browser.

Adolygiad Arolygu ar y Cyd (Estyn ac AGC) - Holiadur ar gyfer Person Cofrestredig/cyfrifol, Arweinwyr Lleoliad ac Ymarferwyr

Diolch am eich amser wrth ateb y cwestiynau yn yr holiadur hwn. Yn yr holiadur hwn mae'r Learning Partnership yn gofyn am farn gan berson cofrestredig/cyfrifol, arweinwyr ac ymarferwyr lleoliad sy'n gweithio mewn lleoliadau nas cynhelir sy'n cynnig lleoedd addysg i blant tair a phedair oed. Fel rhan o'r adolygiad hwn, rydym yn dibynnu arnoch i roi adborth i ni.

Rydym yn ceisio deall pa agweddau ar yr arolygiad ar y cyd sy'n gweithio'n dda a pha feysydd y gallai fod angen eu datblygu ymhellach. Mae eich barn a'ch mewnwelediadau o bwys i ni, oherwydd trwy eich rhyngweithio a'ch gwaith bydd gennych brofiadau a safbwyntiau penodol a fydd yn ein helpu.

Mae cyfrinachedd yn cael ei sicrhau bob amser. Ni fydd unrhyw ymatebion a ddefnyddir o'r arolwg ar gyfer trafodaeth, adrodd a datblygu proffesiynol pwrpasol yn cael eu priodoli.

Rhagwelir y bydd yn cymryd hyd at ugain munud i'w gwblhau.

Defnyddiwch Chrome neu Safari fel eich porwr gwe.