CIW/Estyn Questionnaire - Umbrella Organisations and Local Authority Representatives / Swyddogion Awdurdod Lleol, Swyddogion Arweiniol Gofal Plant a Chynrychiolwyr Sefydliadau Ymbarél (UMBORG)

1. Introduction / Cyflwyniad

0%
 

Joint Inspection Review (Estyn and CIW) - Questionnaire for Local Authority Officers and Umbrella Organisation Representatives
 

Thank you for your time in answering the questions in this questionnaire. In this questionnaire The Learning Partnership is seeking views from local authority officers and representatives from umbrella organisations who are involved in supporting settings in the non-maintained sector which offer education places for three and four year olds. As part of this review, we are counting on you to give us feedback. 

We are trying to understand which aspects of the joint inspection are working well and which areas may need further development.  Your views and insights matter to us, as through your interactions and work you will have specific experiences and perspectives that will help us. 

Confidentiality is assured at all times. Any responses used from the survey for the purpose professional discussion, reporting  and development will be unattributed. 

It is anticipated that it will take twenty to thirty minutes to complete.  

Please use Chrome or Safari as your web browser.

Adolygiad Arolygiad ar y Cyd (Estyn ac AGC) - Holiadur ar gyfer Swyddogion Awdurdodau Lleol (EYATS), Swyddogion Gofal Plant Awdurdodau Lleol, a Chynrychiolwyr Sefydliadau Ymbarél

Diolch am eich amser wrth ateb y cwestiynau yn yr holiadur hwn. Yn yr holiadur hwn, mae'r Learning Partnership yn gofyn am farn swyddogion awdurdodau lleol, swyddogion arweiniol gofal plant a chynrychiolwyr o sefydliadau ymbarél sy'n ymwneud â chefnogi lleoliadau yn y sector nas cynhelir sy'n cynnig lleoedd addysg i blant tair a phedair oed. Fel rhan o'r adolygiad hwn, rydym yn dibynnu arnoch i roi adborth i ni.

Rydym yn ceisio deall pa agweddau ar yr arolygiad ar y cyd sy'n gweithio'n dda a pha feysydd y gallai fod angen eu datblygu ymhellach. Mae eich barn a'ch mewnwelediadau o bwys i ni, oherwydd trwy eich rhyngweithio a'ch gwaith bydd gennych brofiadau a safbwyntiau penodol a fydd yn ein helpu.

Mae cyfrinachedd yn cael ei sicrhau bob amser. Ni fydd unrhyw ymatebion a ddefnyddir o'r arolwg ar gyfer trafodaeth, adrodd a datblygu proffesiynol pwrpasol yn cael eu priodoli.
Disgwylir y bydd yn cymryd tua 30  munud i'w gwblhau.

Defnyddiwch Chrome neu Safari fel eich porwr gwe.