ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਵਾਲ

0%
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ:
  • ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
  • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਗੁਪਤ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
 

1. ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਪਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ? [ਇੱਕ ਚੁਣੋ]