Gorsensitifrwydd i fwyd: Beth mae'n ei gostio i chi?

1. Cyflwyniad

0%
Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) wedi comisiynu RSM i gyfrifo costau ariannol byw gyda gorsensitifrwydd i fwyd (anoddefiad bwyd, alergedd bwyd neu glefyd seliag). Yn yr arolwg hwn, rydym ni’n ceisio deall costau bwyd a chostau nad ydynt yn gysylltiedig â bwyd, gan gynnwys costau uniongyrchol fel atchwanegiadau (supplements) a meddyginiaeth, costau anuniongyrchol fel teithio a cholli incwm, a chostau nad ydynt yn ariannol fel treulio amser yn darllen labeli.

Mae rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn a phrosiect cysylltiedig ar effeithiau ansawdd bywyd ar gael yma: https://www.food.gov.uk/cy/amdanom-ni/ymchwil-defnyddwyr-ar-fyw-gyda-gorsensitifrwydd-i-fwyd

Ni ddylai'r arolwg gymryd mwy na 20-30 munud i'w gwblhau, ac mae'n gwbl wirfoddol. Yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), bydd yr holl ymatebion yn cael eu trin yn anhysbys ac yn gyfrinachol. Ni chasglir unrhyw ddata adnabyddadwy. Ar gyfer cwestiynau sydd ag atebion testun, gwnewch yn siŵr nad ydych yn darparu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy (gwybodaeth y gellid ei defnyddio i'ch adnabod chi neu'r bobl sy’n byw gyda chi.)

Yn unol â deddfau diogelu data newydd a phrotocolau diogelu data RSM, bydd gwybodaeth a gawn yn cael ei storio ar gyfrifiaduron a ddiogelir gan gyfrinair. Bydd y data'n cael ei gadw am uchafswm o 30 diwrnod ar ôl cwblhau'r prosiect hwn (bwriedir iddo orffen ym mis Mehefin 2021) ac yna bydd yn cael ei ddinistrio gan RSM. Defnyddir y data a gesglir i gynhyrchu adroddiad ystadegol i'w gyhoeddi ar wefan yr ASB. Efallai y byddwn ni’n defnyddio dyfyniadau o'r arolwg yn yr adroddiad hwn i gefnogi ein canfyddiadau a byddwn ni’n sicrhau na chânt eu defnyddio mewn unrhyw ffordd a allai eich adnabod. Ni fydd unrhyw wybodaeth arall sydd wedi’i gwahanu (hynny yw, gwybodaeth am unigolyn) yn cael ei chynnwys.

Dyluniwyd yr arolwg i archwilio'ch profiadau o fyw gyda gorsensitifrwydd i fwyd, ac mae'n bosibl y bydd yn eich achosi i feddwl am sefyllfa boenus neu heriol. Mae grwpiau cymorth cenedlaethol a all helpu gyda chwestiynau am eich cyflwr, gan gynnwys Allergy UK (www.allergyuk.org), yr Ymgyrch Anaffylacsis (www.anaphylaxis.org) a Coeliac UK (coeliac.org.uk)

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr ymchwil hon, cysylltwch â Katherine.Troeller@rsmuk.com. 

Cyn bwrw ymlaen, darllenwch hysbysiad preifatrwydd yr ASB ar gyfer y rheiny sy’n cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil, sydd ar gael drwy: https://www.food.gov.uk/cy/amdanom-ni/hysbysiad-preifatrwydd-prosiectau-ymchwil. Yr ASB yw Rheolydd Data'r prosiect sydd wedi'i gomisiynu er budd y cyhoedd at y dibenion a nodir uchod. Ni fydd yr ASB yn cael data’r arolwg, dim ond copi o'r adroddiad anhysbys terfynol. Mae'r ASB wedi sicrhau bod gan RSM y mesurau diogelwch cytundebol, sefydliadol a thechnegol angenrheidiol i gyflawni'r ymchwil. Diolch am ddarllen y daflen wybodaeth hon a chymryd rhan yn yr astudiaeth.