Arolwg Gofrestr Elusennau

 
Os gwelwch yn dda cymerwch ychydig eiliadau o'ch amser i ateb yr arolwg hwn a'n helpu i wella ein gwasanaeth.

1. Ym mha swyddogaeth ydych chi'n defnyddio'r cyfleuster chwilio elusennau? (Dewiswch un o'r canlynol)

 

2. Beth yw pwrpas eich ymweliad? (Dewiswch bopeth sy'n berthnasol)

 

3. A ddaethoch o hyd i'r hyn yr oeddech yn edrych amdano?

 

4. Pa mor hawdd oedd defnyddio'r wefan?

 

5. Os oeddech chi'n ei chael hi'n anodd neu'n anodd iawn, a allwch chi roi gwybod i ni am y rhesymau dros hyn?

 

6. A oes unrhyw nodweddion ychwanegol yr hoffech eu gweld yn y gwasanaeth? Os felly, manylwch isod.

 

7. Dewiswch y rhif isod sy'n cynrychioli'ch barn orau ar gyfer pob datganiad (mae 1 yn awgrymu eich bod chi'n anghytuno'n gryf ac mae 5 yn awgrymu eich bod chi'n cytuno'n gryf) *

1 (Anghytuno'n gryf)2345 (Cytuno'n gryf)
Credaf yr hoffwn ddefnyddio'r system yn aml
Roedd y system yn gymhleth yn ddiangen
Roeddwn i'n meddwl bod y system yn hawdd ei ddefnyddio
Credaf y byddai angen cefnogaeth unigolyn technegol arnaf i allu defnyddio'r system hon
Canfûm fod y gwahanol swyddogaethau yn y system hon wedi'u hintegreiddio'n dda
Roeddwn i'n meddwl bod gormod o anghysondeb yn y system hon
Rwy'n dychmygu y byddai'r rhan fwyaf o bobl yn dysgu defnyddio'r system hon yn gyflym iawn
Roedd y system yn feichus iawn i'w defnyddio
Roeddwn i'n teimlo'n hyderus iawn yn defnyddio'r system
Roedd angen i mi ddysgu llawer o bethau cyn y gallwn ddechrau gyda'r system hon
 

8. Hoffech chi fod yn rhan o ddefnyddwyr sy’n profi ein gwasanaethau?