You are in :

Ymgynghoriad wedi dod i ben | Consultation closed


Daeth yr ymgynghoriad i egwyddorion cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) i ben am 17:00 ddydd Mawrth 14 Mai 2019. Mae rhagor o wybodaeth am hynt y Bil hwn ar gael yn http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=24674

The consultation on the general principles of the Children (Abolition of Defence of Reasonable Punishment) (Wales) Bill closed at 17:00 on Tuesday 14 May 2019. Further information on the progress of this Bill can be seen at http://www.senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=24674
Use our survey software to make a survey.