การศึกษาพฤติกรรม ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้ฟังรายการวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network)

0%

1. ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
หน้า 1 ของ 4

ขอความร่วมมือจากท่านผู้ตอบแบบสอบถามกรุณาระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินการรับฟังรายการในสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
 

1. เพศ *

 

2. ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพใด *

 

3. ท่านสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดระดับใด *

 

4. ปัจจุบันท่านมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ *

 

5. ปัจจุบันท่านพักอาศัยอยู่ที่ภูมิภาคใดของประเทศไทย

Check out our survey templates or create your own.