Cynnig cymhwyster ehangach ar gyfer dysgwyr 14-16
Mae Cymwysterau Cymru eisiau clywed eich barn chi!


Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio cymwysterau a ddefnyddir mewn ysgolion, colegau, amgylcheddau dysgu seiliedig ar waith, fel rhan o raglenni prentisiaeth a lleoliadau addysgol eraill.
Rydym ni’n edrych ar sut y gall cymwysterau’r dyfodol gefnogi cyflwyno'r Cwricwlwm newydd i Gymru a helpu i wireddu ei uchelgais.
Rydym ni eisiau gwybod pa gymwysterau a ddylai fod ar gael ochr yn ochr â chymwysterau TGAU newydd i ddiwallu anghenion pob dysgwr rhwng 14 ac 16 oed. Rydym ni eisiau i'ch barn helpu i sicrhau bod gan ddysgwyr y dyfodol y dewisiadau cywir.

Cwblhau'r Holiadur Ar-lein

Mae cwblhau'r arolwg hwn yn wirfoddol a dylai gymryd tua 10 - 15 munud i'w gwblhau. Rhowch ymatebion llawn i egluro'ch barn, os gwelwch yn dda, gan fod hyn yn rhoi gwell cyfle i chi gyfrannu.

Bydd eich ymatebion yn ddienw, ac ni chewch eich adnabod mewn unrhyw ffordd. Os ydych chi'n darparu gwybodaeth a allai ddatgelu pwy ydych chi neu eraill, byddwn yn cymryd camau i atal datgelu gwybodaeth bersonol.

Cwblhewch yr arolwg mewn un eisteddiad gan na fyddwch yn gallu cau'r arolwg a pharhau o'r lle y gwnaethoch adael. Os mai dim ond rhan o'r arolwg rydych chi'n ei gwblhau, mae'n bosib y bydd eich ymatebion yn dal i gael eu cyfrif.

Gallwch ddefnyddio'r botymau Tudalen Flaenorol a Tudalen Nesaf i symud trwy bob tudalen o'r holiadur. Peidiwch â defnyddio botymau ’nôl neu ymlaen eich porwr.

Diolch yn fawr am dreulio amser yn cwblhau'r arolwg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar diwygio@cymwysteraucymru.org