Gaelic Language Plan Consultation Survey /

1. Introduction / Ro-ràdh

Co-chomhairle air a’ Phlana Gàidhlig againn
Seo a’ chiad Phlana Gàidhlig aig Coimisean Fearainn na h-Alba. Dh’obraich sinn gus Plana a chruthachadh a bheir taic dhuinn nar n-oidhirpean gus cleachdadh na Gàidhlig a leasachadh taobh a-staigh na buidhne againn agus sinn a’ cur ri amasan Riaghaltas na h-Alba a bhith a’ meudachadh na tha Gàidhlig a’ cur ri eaconamaidh na h-Alba thar diofar roinnean agus a’ brosnachadh luach sòisealta, eaconamach. agus cultarail na Gàidhlig.

Airson barrachd fiosrachaidh, faic https://bit.ly/GaelicSurvey

Chuireamaid fàilte air do bheachdan. Taing airson ùine a ghabhail gus an suirbhidh seo a lìonadh. Bidh na freagairtean agaibh gun urra agus cha tèid an cleachdadh ach mar phàirt den cho-chomhairle seo.


This is the Scottish Land Commission’s first Gaelic Language Plan. We have worked to produce a Plan that will support us in our efforts to develop the use of Scottish Gaelic within our organisation contributing to the Scottish Government’s aims of increasing the contribution Gaelic makes to the Scottish economy across different sectors and promotion of the social, economic and cultural value of Gaelic.

To find out more visit https://bit.ly/GaelicSurvey

We value your feedback. Thank you for your time as you complete the consultation survey below. Your answers are anonymous and will only be used as part of this consultation.
 

1. A bheil thu a’ freagairt mar:
Are you responding as a: *

 

2. Dè an comas a th’ agad anns a’ Ghàidhlig? /
How best describes your ability with the Scottish Gaelic language? *

 

3. Dè an ìre ’s gu bheil thu ag aontachadh leis a’ bheachd a leanas:

Tha Plana Gàidhlig Coimisean Fearainn na h-Alba soilleir is furasta a thuigsinn.


To what extent do you agree with the following statement:

The Scottish Land Commission’s Gaelic Language Plan is clear and easy to understand. *

 

4. Thoir dhuinn na beachdan, smaointean is molaidhean air a’ Phlana Ghàidhlig againn an seo

Please share your thoughts, ideas, comments and suggestions on our Gaelic Language Plan here:

Powered by SmartSurvey