You are in :

Datgarboneiddio trafnidiaeth

0%
 
Pwy ydym ni?
Mae’r Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau yn un o bwyllgorau trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n cynnwys wyth Aelod Cynulliad.
Rydym yma i graffu ar bolisi, deddfwriaeth a chyllid Llywodraeth Cymru yng nghyd-destun plant, pobl ifanc ac addysg yng Nghymru.

Sut y gallwch chi helpu?
Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau wedi cytuno i gynnal ymchwiliad i ddatgarboneiddio trafnidiaeth.
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru wrthi’n datblygu Strategaeth Drafnidiaeth nesaf Cymru.
Disgwylir i'r Strategaeth ddiwygiedig gael ei chyhoeddi ym mis Mai 2020 a bydd yn cynnwys ffocws allweddol ar symud i ddulliau trafnidiaeth carbon isel i gyrraedd targedau datgarboneiddio Llywodraeth Cymru a lleihau'r nifer cynyddol o Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer
Mae'r Pwyllgor yn awyddus i ddylanwadu ar ddatblygiad y Strategaeth.
Y terfyn amser ar gyfer cyflwyno’ch barn yw 17:00 ddydd Gwener 16 Awst. Sylwer na fydd yn bosibl ystyried ymatebion sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwn.

Ymateb i’n hymgynghoriad
O ystyried faint o wybodaeth yr ydym yn disgwyl ei chael, a’r amserlen benodol ar gyfer cyflwyno’r adroddiad, gofynnwn i chi gyflwyno’r holl wybodaeth drwy’r arolwg ar-lein hwn. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau ein bod yn rhoi ystyriaeth deilwng i’r holl safbwyntiau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, cysylltwch â Chlerc y Pwyllgor: SeneddESS@cynulliad.cymru.
Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae gennym ddwy iaith swyddogol – Cymraeg a Saesneg – a gallwch gyflwyno gwybodaeth yn y naill iaith neu’r llall, neu’r ddwy ohonynt.
Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, rydym yn disgwyl i chi gadw at eich safonau neu gynlluniau eich hun ac i gydymffurfio â’ch rhwymedigaeth statudol. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno’n unig.
Y ffordd yr ydym yn defnyddio’ch gwybodaeth
Defnyddir y wybodaeth yr ydych yn ei darparu i lywio gwaith craffu Aelodau’r Cynulliad ar y Bil a’r adroddiad y bydd y Pwyllgor yn ei lunio yn ystod hydref 2019.
Dylech sicrhau eich bod wedi ystyried polisi preifatrwydd Pwyllgorau’r Cynulliad yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth.
Noder ei bod yn arferol i ni gyhoeddi pob ymateb ar ein gwefan, er y gall pwyllgorau hefyd benderfynu peidio â chyhoeddi dogfennau neu rannau o ddogfennau.
 
Rhai pethau defnyddiol ichi fod yn ymwybodol ohonynt cyn dechrau:
  • Gallwch gadw eich ymatebion a dychwelyd atynt yn ddiweddarach os yw’n well gennych.
  • Os yw’n well gennych weithio all-lein, gallwch lawrlwytho’r rhestr o gwestiynau (Word, 29KB), ond unwaith y byddwch wedi paratoi eich atebion terfynol, dylech sicrhau eich bod yn llenwi’r ffurflen ar-lein hon a’i chyflwyno er mwyn sicrhau bod eich ymateb yn cael ei ystyried.
  • * yn nodi maes gofynnol. Rhaid i chi ateb cyn y gallwch symud ymlaen.

A ydych yn cyflwyno’r ymateb hwn ar lefel broffesiynol neu ar lefel bersonol? *

        
0%