NWWB_Consultation_Welsh

 

1. Nodwch berchnogaeth gyfredol y sefydliad rydych chi'n gweithio iddo / yn ei weithredu: *

 

2. Nodwch ym mha Sir(oedd) mae eich sefydliad yn gweithredu neu lle mae ganddo leoliad plis (dewiswch gynifer sy'n berthnasol): *

 

3. Nodwch faint o bob un o'r gwasanaethau canlynol rydych chi'n eu darparu yng Ngogledd Cymru (nodwch nifer gwirioneddol y gwasanaethau rydych yn eu darparu wrth erbyn y categori perthnasol): *

*
*
*
*
*
*
*
*
*
 

4. A wnewch nodi rhif cyfartaledd ar gyfer y canlynol (yn seiliedig ar ffigyrau y 12 mis diwethaf): *

*
*
 

5. Cadarnhewch nifer y staff rydych chi'n eu cyflogi neu'n contractio ar hyn o bryd trwy Asiantaeth sy'n ymwneud â darparu Gofal yn uniongyrchol ym mhob un o'r gwasanaethau rydych chi'n eu darparu: *

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 

6. Faint o swyddi gwag sydd gennych ar gyfer y rolau canlynol: *

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 

7. Os nad oes gennych staff parhaol digonol i gwrdd a'ch anghenion gweithredol, a ydych chi yn (dewiswch gynifer o opsiynau ag sy'n berthnasol): *

 

8. Os ydych wedi defnyddio staff Asiantaeth/au dros dro yn ystod y 12 mis diwethaf, a wnewch gadarnhau'r canlynol:

 

9. Os ydych wedi contractio gyda Asiantaeth/au ar gyfer staff dros dro yn y 12 mis diwethaf, pa rolau ydych chi'n ymgysylltu ag Asiantaeth/au darparu i'w darparu (ticiwch gynifer sy'n berthnasol):

 

10. Beth ydych chi'n meddwl yw'r rhwystr mwyaf i recriwtio a chadw niferoedd digonol o staff â chymwysterau addas gyda'r gwerthoedd cywir? Ticiwch y rhesymau cymhwysol:

 

11. Sut ydych chi'n cwrdd ag anghenion yr iaith Gymraeg y bobl rydych chi'n darparu Gofal a Chefnogaeth iddynt (ticiwch gynifer ag sydd yn berthnasol):

 

12. Cadarnhewch nifer yr aelodau staff yr ydych chi'n eu cyflogi / contractio gyda yn eich sefydliad ar hyn o bryd sy'n siarad Cymraeg :

 

13. Mae Bwrdd Gweithlu Gogledd Cymru yn archwilio opsiynau ar gyfer cydweithredu ar draws sefydliadau sector annibynnol (am elw a dielw) a statudol i ddod o hyd i atebion i'n heriau gweithlu. Os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau a allai gefnogi'r gwaith hwn, a allwch chi nodi'r rhain isod os gwelwch yn dda:

 

14. Nodwch unrhyw sylwadau sydd gennych ar recriwtio a chadw staff, sydd ym mherthnasol i'ch sefydliad. Mae croeso i chi gynnwys unrhyw sylwadau neu syniadau eraill yr hoffech eu gwneud ar ddarparu gofal yng Ngogledd Cymru.

 

15. Os hoffech chi gymryd rhan neu gael gwybod am y gwaith y mae Bwrdd Gweithlu Gogledd Cymru yn ei wneud, nodwch eich manylion cyswllt isod os gwelwch yn dda (enw cyswllt, enw'r sefydliad, cyfeiriad a chod post: cyfeiriad e-bost; rhif ffôn):

Use our survey software to make a survey.