Prosiect cymorth cyfreithiol ar gyfer trafnidiaeth (Legal support project for transport)
0%

Cyflwyniad

 
Mae ein prosiect cymorth cyfreithiol yn darparu cyllid a chymorth cyfreithiol i helpu pobl hŷn a phobl anabl sydd wedi profi gwahaniaethu wrth ddefnyddio, neu geisio defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Nod y prosiect yw eu helpu i ddatrys cwynion a chael mynediad at gyfiawnder.

Rydym am newid polisïau ac arferion y diwydiant fel bod anghenion pobl hŷn a phobl anabl yn cael eu cynnwys mewn ystyriaethau yn nyluniad trafnidiaeth gyhoeddus nawr ac yn y dyfodol. Ein nod hefyd yw lleihau bylchau mewn amddiffyniad cyfreithiol i'r rhai yr effeithir arnynt.

Rydym am glywed gan gyfreithwyr neu gynghorwyr sy'n gweithio ar ran cleientiaid sy'n credu bod rhywun wedi gwahaniaethu yn eu herbyn ar sail oedran neu anabledd wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Os ydych chi'n unigolyn rydym yn awgrymu eich bod chi'n cysylltu â chyfreithiwr neu gynghorydd a all gysylltu â ni ar eich rhan. Os na allwch wneud hynny, cwblhewch yr arolwg hwn eich hun a byddwn yn ystyried a allwn gynnig cymorth.

Rydym am glywed am:
  • brofiadau o wahaniaethu ar sail oedran neu anabledd wrth ddefnyddio, neu geisio defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
  • manylion unrhyw gwynion a wnaed am yr hyn a ddigwyddodd a'r ymatebion a dderbyniwyd
  • a yw unrhyw gorff trin cwynion wedi ystyried y mater, ynghyd â manylion cynnydd neu ganlyniad hynny
  • manylion am unrhyw help, cymorth neu gyngor a dderbyniwyd a chan bwy
  • manylion unrhyw achos cyfreithiol a ystyriwyd neu a gyhoeddwyd ynghyd â'r cynnydd neu'r canlyniad
Dywedwch wrthym am un profiad yn unig y mae'n rhaid ei fod wedi digwydd yn ystod y 6 mis diwethaf. Os hoffech ddweud wrthym am brofiad arall ar wahân, cwblhewch y ffurflen hon eto.

Atebwch bob cwestiwn hyd eithaf eich gallu. Os nad ydych yn deall cwestiwn neu os nad ydych yn siŵr o'r ateb, dywedwch hynny a llenwch weddill y ffurflen orau ag y gallwch.
Sut rydyn ni'n trin ac yn defnyddio'ch gwybodaeth

Byddwn yn defnyddio'ch ymatebion i'r arolwg i ddeall ble y gallai'r rhwystrau i drafnidiaeth hygyrch fod a pha fath o gymorth cyfreithiol y gallai fod ei angen i sicrhau bod hawl pobl hŷn a phobl anabl i fyw'n annibynnol yn cael ei gwireddu. Rydym wedi gofyn am eich manylion cyswllt fel y gallwn gysylltu â chi ynglŷn â'ch achos.

Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei chofnodi a'i storio yn unol â'n hysbysiad preifatrwydd a'i defnyddio at ddibenion yr ymchwiliad hwn yn unig.

Gellir gofyn am fformatau amgen trwy anfon e-bost atom neu ysgrifennu atom.
Cysylltwch â ni

Yr Alban


Ffôn: 0141 228 5959

E-bost: transportproject-scotland@equalityhumanrights.com

Post:
Legal Support Project for Transport
Equality and Human Rights Commission
2nd Floor
151 West George Street
Glasgow
G2 2JJ

Cymru a Lloegr

Ffôn: 0161 829 8159

E-bost: transportproject@equalityhumanrights.com

Post:
Legal Support Project for Transport
Equality and Human Rights Commission
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London
EC4Y 8JX