Cymwys ar gyfer y dyfodol – Cynnig cymhwyster ehangach ar gyfer dysgwyr 14-16 Dysgwr

0%

 
 
Cynnig cymhwyster ehangach ar gyfer dysgwyr 14-16
Mae Cymwysterau Cymru eisiau clywed eich barn chi!


Mae Cymwysterau Cymru yn rheoleiddio cymwysterau a ddefnyddir mewn ysgolion, colegau, amgylcheddau dysgu seiliedig ar waith, fel rhan o raglenni prentisiaeth a lleoliadau addysgol eraill.
Mae addysg yng Nghymru yn dechrau ar gyfnod sylweddol o newid. Wrth wraidd y newidiadau hyn mae cwricwlwm newydd ac arloesol ar gyfer dysgwyr rhwng 3 ac 16 oed. Rydym ni’n edrych ar sut y gall cymwysterau’r dyfodol gefnogi cyflwyno'r cwricwlwm newydd a helpu i wireddu ei uchelgais. Ochr yn ochr â'n gwaith ar ail-lunio cenhedlaeth newydd o gymwysterau TGAU, rydym ni hefyd yn ystyried pa gymwysterau eraill a ddylai fod ar gael fel rhan o'r cynnig cyfan o  gymwysterau 14-16 i gyfrannu at gynnig cydlynol a chynhwysol i ddiwallu anghenion dysgwyr yng Nghymru. Hoffem i'ch barn helpu i ddatblygu cynigion ar gyfer yr hyn y dylai'r cynnig cymhwyster cyfan ei gynnwys.
Cwblhau'r Holiadur Ar-lein

Mae cwblhau'r arolwg hwn yn wirfoddol a dylai gymryd tua 10 - 15 munud i'w gwblhau. Rhowch ymatebion llawn i egluro'ch barn, os gwelwch yn dda, gan fod hyn yn rhoi gwell cyfle i chi gyfrannu.

Bydd eich ymatebion yn ddienw, ac ni chewch eich adnabod mewn unrhyw ffordd. Os ydych chi'n darparu gwybodaeth a allai ddatgelu pwy ydych chi chi neu eraill, byddwn yn cymryd camau i atal datgelu gwybodaeth bersonol.

Cwblhewch yr arolwg mewn un eisteddiad gan na fyddwch yn gallu cau'r arolwg a pharhau o'r lle y gwnaethoch adael. Os mai dim ond rhan o'r arolwg rydych chi'n ei gwblhau, mae'n bosib y bydd eich ymatebion yn dal i gael eu cyfrif.

Gallwch ddefnyddio'r botymau Tudalen Flaenorol a Tudalen Nesaf i symud trwy bob tudalen o'r holiadur. Peidiwch â defnyddio botymau ’nôl neu ymlaen eich porwr.

Diolch yn fawr am dreulio amser yn cwblhau'r arolwg. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar
diwygio@cymwysteraucymru.org