Arolwg Strategaeth Bwyd Cymunedol Cymru 2022 (Welsh Community Food Survey 2022)
Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Strategaeth Bwyd Cymunedol. Hoffem glywed gan y rhai sydd eisoes yn ymwneud â phrosiectau / mentrau bwyd cymunedol yng Nghymru, i ddeall beth mae bwyd cymunedol yn ei olygu i chi, ac i ddysgu am eich profiad o fod yn rhan o brosiectau / mentrau bwyd cymunedol. Nid ymgynghoriad ffurfiol mo hwn a bydd cyfleoedd pellach i ymgysylltu. Byddem yn ddiolchgar am eich mewnbwn trwy'r arolwg byr hwn. Ni ddylai gymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau.

Os penderfynwch adael eich manylion cyswllt ar ddiwedd yr arolwg, darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd yma

Diolch.


The Welsh Government is developing a Community Food Strategy.  We’d like to hear from those already involved in community food projects/enterprises in Wales, to understand what community food means to you, and to learn about your experience of being involved in Community Food projects/enterprises.  This is not a formal consultation and there will be further opportunities to engage.  We would be grateful for your input through this short survey.  It should take no longer than 5 minutes to complete.

If you decide to leave your contact details at the end of the survey, please read our Privacy Statement here

Thank you.
 

1. Beth yw ystyr y term 'bwyd cymunedol' yn eich barn chi?
What does the term 'community food' mean to you? *

 

2. Pa brosiect/menter bwyd cymunedol ydych chi'n ymwneud â nhw? Rhowch fanylion megis: enw, lleoliad a math o weithgaredd, ac ati.
What community food project/enterprise are you involved in? Please provide details such as: name, location and type of activity, etc. *

 

3. Ar wahân i chi'ch hun, faint o bobl eraill sy'n ymwneud â'r prosiect/menter?
Apart from yourself, how many other people are involved in this project/enterprise? *

 

4. Pwy sy'n ymwneud â'r prosiect/menter? Dewiswch bob un sy'n berthnasol.
Who is involved in the project/enterprise? Please select all that apply. *

 

5. Am ba mor hir mae eich prosiect/menter wedi bod yn rhedeg? 
How long has your project/enterprise been running? 
*

 

6. A yw eich prosiect/menter wedi derbyn cyllid trydydd parti ar unrhyw adeg? 
Has your project/enterprise received third party funding? 
*

 

7. A fyddech yn ystyried eich prosiect/menter yn hunan-gynhaliol yn ariannol neu a yw'n dibynnu ar gyllid neu gymorth trydydd parti i barhau?
Would you consider your project/enterprise to be currently financially self-sustainable or does it rely on third part funding or support to operate?
*

 

8. Ar unrhyw adeg, a yw eich prosiect/menter wedi derbyn unrhyw gymorth heb fod yn gymorth ariannol, e.e. cyngor busnes? 
At any point, has your project/enterprise received any non-financial support, e.g. business advice? 
*

 

9. Beth yn eich barn chi yw prif fanteision eich prosiect/menter? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
What do you think are the main benefits of your projects/enterprise? Tick all that apply.
*

 

10. Beth fu'r heriau allweddol o ran sefydlu/cynnal eich prosiect/menter? Rhowch fanylion (neu D/B os nad oes sylwadau).
What have been the key challenges in establishing and/or maintaining your projects/enterprise? Please provide details (or N/A if no comment). *

 

11. Pa gymorth fyddech chi wedi elwa ohono wrth sefydlu eich prosiect/menter? Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
What support would you have benefitted from when establishing your projects/enterprise? Tick all that apply. *

 

12. Sut hoffech chi ddatblygu/tyfu eich prosiect/menter nawr ac yn y dyfodol (neu D/B os nad oes sylw)? 
How would you like to develop/grow your project/enterprise in the future (or N/A if no comment)? 
*

 

13. Yn seiliedig ar eich profiad, beth hoffech chi weld wedi ei gynnwys mewn Strategaeth Bwyd Cymunedol? (neu D/B os nad oes sylw)? 
Based on your experience, what would you like to see included in a Wales Community Food Strategy? (or N/A if no comment) *

 

14. Diolch am gwblhau'r arolwg. Os ydych yn hapus i Lywodraeth Cymru gysylltu â chi ymhellach ynglŷn â Strategaeth Bwyd Cymunedol, nodwch eich manylion cyswllt isod (gweler y ddolen ar frig yr arolwg ar gyfer y Datganiad Preifatrwydd).

Thank you for completing the survey. If you are happy for Welsh Government to contact you further regarding a Community Food Strategy please enter your contact details below (see link at the top of the survey for Privacy Statement).