Diolch ichi am eich diddordeb mewn cymryd rhan yn yr adolygiad cyflym hwn o Raglen Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru.

Nod y prosiect hwn yw:
  • Asesu dyluniad a darpariaeth y Rhaglen Cydlyniant Cymunedol
  • Deall pa mor dda mae'r rhaglen yn cefnogi cydlyniant cymunedol ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, a
  • Dod o hyd i wersi i'w dysgu ar gyfer gwella'r rhaglen.
Ar ddiwedd y prosiect, byddwn yn darparu adroddiad i Lywodraeth Cymru.

Holiadur ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector sy’n gweithio ar gydlyniant cymunedol yng Nghymru yw hwn.
Os nad ydych chi’n sefydliad trydydd sector, mae gennym holiaduron ar gyfer sefydliadau’r sector cyhoeddus ac ymarferwyr cymunedol; ac ar gyfer unigolion yng Nghymru:
  • Os ydych chi’n cynrychioli sefydliad o’r sector cyhoeddus neu os mai ymarferwr cydlyniant cymunedol ydych chi, cliciwch yma:
  • Os mai unigolyn ydych chi, ac nad ydych yn cynrychioli unrhyw sefydliad, cliciwch yma:

Nid oes rhaid ichi ateb bob cwestiwn. Cewch hepgor unrhyw gwestiwn y teimlwch na allwch wneud sylwadau arno. Fodd bynnag, po fwyaf o wybodaeth sydd gennym, po fwyaf y byddwch yn ein helpu i adolygu Rhaglen Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru.

Nid ydym yn gofyn am eich enw nac enw eich sefydliad. Mae'r holiadur hwn yn ddienw.

Pan fyddwn yn llunio'r adroddiad interim, cewch adolygu a gwneud sylwadau ar yr adroddiad hwnnw neu rannu unrhyw farn arall sydd gennych bryd hynny. Gan nad ydym yn casglu eich enw na'ch manylion cysylltu yn yr holiadur hwn, allwn ni mo'ch cynnwys yn yr adolygiad hwnnw oni bai eich bod yn cysylltu â ni ac yn dweud wrthym eich bod yn dymuno cael eich cynnwys.

Os hoffech gael copi o'r adroddiad interim, anfonwch ebost atom os gwelwch yn dda:  research@diverse.cymru

Diolch yn fawr