Iaith:

Datganoli Trethi yng Nghymru – Ei gwneud yn bosibl cyflwyno newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru

 

C1: Yn eich barn chi, a yw Biliau Brys neu ‘garlam’ yn brosesau deddfwriaethol priodol i wneud newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru ar unwaith neu'n gyflym iawn?

 

C2: A allwch awgrymu unrhyw newidiadau i broses y Bil Brys neu ‘garlam’ i'w gwneud yn fwy addas i wneud newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru ar unwaith neu'n gyflym iawn?

 

C3: Er nad yw Llywodraeth Cymru o'r farn ar hyn o bryd fod Bil Cyllid Cymru blynyddol yn ddull cymesur o wneud newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru, hoffem gael eich barn ar y potensial i gyflwyno Bil o'r fath yn y dyfodol. A yw hwn yn opsiwn priodol? Pryd y dylid ei gyflwyno? Sut y gallai weithio? Sut y dylai gysylltu â phroses Cyllideb Cymru?

 

C4: A ydych chi’n cytuno bod angen y trefniadau hyn, sy’n mynd ymhellach na’r rheini sydd ar gael eisoes, er mwyn ei gwneud yn bosibl cyflwyno diwygiadau i Ddeddfau Trethi Cymru yn brydlon mewn amgylchiadau penodol?

 

C5: A ydych yn ymwybodol o unrhyw enghreifftiau o brosesau newid deddfwriaeth trethi yn rhyngwladol y byddai’n ddefnyddiol i Lywodraeth Cymru eu hystyried?

 
Pennod 3

C6: Yn eich barn chi, a yw'r egwyddor o ddefnyddio pwerau gwneud rheoliadau yn briodol er mwyn rhoi'r newidiadau hynny ar waith (o gymharu â defnyddio deddfwriaeth sylfaenol neu ryw ddull arall megis proses Deddf Casglu Trethi Dros Dro Llywodraeth y DU)?

 

C7: A oes unrhyw risgiau yn gysylltiedig â defnyddio pwerau gwneud rheoliadau i roi effaith i’r newidiadau hyn? Disgrifiwch hwy gan roi enghreifftiau os yw'n bosibl.

 

C8: A ydych yn cytuno mai dim ond i newidiadau sydd eu hangen er mwyn ymateb i weithgarwch osgoi neu efadu trethi, cydymffurfio â rhwymedigaethau rhyngwladol neu fynd i'r afael ag achosion lle mae angen eithriadol y dylai pŵer 1 fod yn gymwys? Os nad ydych, o dan ba amgylchiadau y dylai fod yn gymwys ac i ba sefyllfaoedd ychwanegol y dylai fod yn gymwys?

 

C9: A ydych yn cytuno na ddylai fod angen cynnig gan y Senedd ar gyfer pŵer 2 er mwyn i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol dros dro o dan bŵer 2?

 

C10: Yn eich barn chi, pa gyfnod o amser sy'n briodol i roi digon o amser craffu er mwyn i newidiadau gael eu gwneud o dan bŵer 2?

 

C11: A ydych yn cytuno y dylai'r defnydd o bŵer 2 fod yn ddarostyngedig i ‘glo'r’ Senedd?

 

C12: A ydych yn cytuno mai dim ond i newidiadau sydd eu hangen i ymateb i newidiadau yng nghyllideb y DU sy'n effeithio ar yr adnoddau sydd ar gael i Lywodraeth Cymru y dylai pŵer 2 fod yn gymwys? Os ydych o'r farn y dylai fod yn gymwys i fwy o amgylchiadau, nodwch nhw.

 

C13: Yn eich barn chi, a yw'r defnydd o ddeddfwriaeth ôl-weithredol i wneud newidiadau i gyfraith drethi yn briodol o dan amgylchiadau penodol? Os felly, o dan ba amgylchiadau?

 

C14: A oes unrhyw bwyntiau penodol y dylid eu cynnwys neu ymdrin â nhw yn y ddogfen brotocol, yn eich barn chi?

 

C15: A ydych yn cytuno â'r cynnig ar gyfer ad-daliadau, sef mewn achosion lle mae'r:

a) trethdalwr wedi talu gormod o dreth o ganlyniad i'r rheoliadau a fethodd, y dylai fod ganddo'r hawl i gael ad-daliad
b) trethdalwr wedi talu rhy ychydig o dreth o ganlyniad i'r rheoliadau a fethodd, na ddylai ACC allu casglu’r diffyg.

 

C16: Yn eich barn chi, a ddylid defnyddio pŵer 2 i wneud unrhyw newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried eu bod er budd y cyhoedd, ac eithrio'r rhai a nodir ar gyfer pŵer 1?

 
Pennod 4

C17: A oes gennych unrhyw sylwadau ar yr enghreifftiau o newidiadau deddfwriaethol i drethi a ddisgrifiwyd yn enghreifftiau 1 i 6?

 

C18: A ydych yn ymwybodol o unrhyw enghreifftiau eraill o newidiadau deddfwriaethol i drethi y bydd yn ddefnyddiol i Lywodraeth Cymru eu hystyried yng nghyd-destun diwygio Deddfau Trethi Cymru?

 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol Cychwynnol

C19: A ydych yn cytuno â’n hasesiad o’r dewisiadau amgen?

 

C20: A oes unrhyw effeithiau neu gostau penodol yn gysylltiedig ag unrhyw rai o'r opsiynau a nodwyd yr hoffech eu codi?