Iaith:

Deddf Cydraddoldeb 2010: Cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol

1. Adran 1
Tudalen 1 o 7

Y termau allweddol a ddiffinnir yn yr adran hon yw: • Penderfyniadau o natur strategol • Anghydraddoldebau o ran canlyniad • Anfantais economaidd-gymdeithasol
 

C1a. A ydych yn cytuno bod y diffiniadau uchod o’r termau hyn yn rhesymol, yn hawdd eu deall a dylid eu cynnwys o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru sydd ar fin eu cyhoeddi ar y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol?

 

C1b. A ydych yn cytuno â’r diffiniad o ‘benderfyniad strategol’?

“Penderfyniadau sy’n pennu blaenoriaethau cyffredinol, strategaethau a pholisïau allweddol sefydliad, ei dargedau, ei ddulliau cyffredinol o weithredu a’i wariant o ran cyflenwi ei fusnes”

Os nad ydych yn cytuno â’r naill ddiffiniad, a fedrwch ddarparu un arall
 

 

C1c. A ydych yn cytuno â’r dull arfaethedig i helpu i ddiffinio anghydraddoldebau o ran canlyniad?
 

 

C1d. A ydych yn cytuno â’r diffiniad o anfantais economaidd-gymdeithasol?

“byw ar incwm isel o gymharu ag eraill yng Nghymru, heb unrhyw gyfoeth cronedig neu ychydig ohono, sy’n arwain at fwy o amddifadedd materol, gan gyfyngu ar y gallu i gael mynediad at nwyddau a gwasanaethau sylfaenol. Gellir profi anfantais economaidd-gymdeithasol mewn lleoedd a chymunedau o ddiddordeb, gan arwain at fwy o ganlyniadau negyddol megis allgáu cymdeithasol.”

Os nad ydych yn cytuno â’r diffiniad hwn, a fedrwch ddarparu un arall?