Iaith:

Ein Strategaeth ar gyfer Cymdeithas sy'n Heneiddio Dyddiad

 

Cwestiwn 1: Mae'r Strategaeth yn nodi'r meysydd y byddwn yn eu blaenoriaethu wrth gynllunio ar gyfer ein cymdeithas sy'n heneiddio a pham. A ydym wedi blaenoriaethu'r meysydd cywir?

 

Cwestiwn 2: A oes unrhyw faterion nad ydynt yn cael eu hadlewyrchu yn y Strategaeth yr ydych yn credu y dylid eu hystyried wrth gynllunio ar gyfer cymdeithas sy'n heneiddio?

 

Cwestiwn 3: A ydym wedi nodi'r polisïau a'r mecanweithiau allweddol a all sicrhau newid gwirioneddol ym mywydau pobl hŷn heddiw ac ym mywydau cenedlaethau'r dyfodol?

 

Cwestiwn 4. A yw'r cynnwys yn ymateb digon uchelgeisiol i gymdeithas sy'n heneiddio, sy'n fater polisi o bwys?

 

Cwestiwn 5. A fydd y Strategaeth yn helpu i wneud y gorau o botensial y nifer cynyddol o bobl hŷn yn ein cymunedau?

 

Cwestiwn 6. A ydych yn cytuno â'n huchelgais i weithio tuag at Gymru o blaid pobl hŷn? Os felly, nodwch yr hyn yr ydych chi, fel unigolyn neu sefydliad, yn ei wneud i'n helpu i greu Cymru o blaid pobl hŷn.

 

Cwestiwn 7. Sut y mae Covid 19 wedi newid eich gallu i wneud pethau sy'n bwysig i chi, neu'r ffordd yr ydych yn darparu gwasanaethau i bobl hŷn?

 

Cwestiwn 8. Sut y gallwn gynnwys pobl hŷn yn y gwaith o ailadeiladu ein cymunedau ar ôl y pandemig?

 
Adolygiad Llywodraeth Cymru o ymgysylltu
Cwestiynau i bobl hŷn

Cwestiwn 9. A ydych yn aelod o grŵp neu fforwm 50+? Os ydych, pa mor llwyddiannus ydych chi'n meddwl yw'r fforwm o ran dylanwadu ar benderfyniadau polisi lleol a chenedlaethol?

 

Cwestiwn 10. A yw'r fforwm 50+ o fudd i'ch ardal leol mewn ffyrdd eraill? (E.e. Drwy leihau ynysigrwydd cymdeithasol neu ddatblygu gwytnwch cymunedau?)

 

Cwestiwn 11. Sut ydych chi'n meddwl y gall llywodraeth leol a llywodraeth genedlaethol ymgysylltu'n well â phobl hŷn?

 
Cwestiynau i awdurdodau lleol

Cwestiwn 12. A oes Fforwm 50+ sy'n dal i weithredu yn eich ardal chi? Os oes, pa mor llwyddiannus ydyw o ran cynnwys pobl hŷn wrth wneud penderfyniadau lleol?

 

Cwestiwn 13. A yw eich fforwm 50+ o fudd i'ch ardal leol mewn ffyrdd eraill? (E.e. Drwy leihau ynysigrwydd cymdeithasol neu ddatblygu gwytnwch cymunedau?)

 

Cwestiwn 14. Os nad oes fforwm 50+ sy'n weithredol yn eich ardal leol, sut ydych chi'n ymgysylltu â phobl hŷn?

 

Cwestiwn 15. Hoffem wybod eich barn ar yr effeithiau y byddai’r Strategaeth ar gyfer Cymdeithas sy'n Heneiddio yn eu cael ar yr iaith Gymraeg, yn benodol ar cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg, a peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Pa effeithiau rydych chi’n credu y byddai? Sut y gellid gynyddu effeithiau positif a lliniaru effeithiau negyddol?

 

Cwestiwn 16. Eglurwch hefyd os gwelwch yn dda sut rydych chi’n credu y gall y polisi arfaethedig gael ei lunio neu ei addasu er mwyn:

[cael effeithiau positif ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; a peidio â chael effeithiau andwyol ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.