Iaith:

Polisi cenedlaethol ar drosglwyddo’r Gymraeg a’i defnydd mewn teuluoedd

 

1. Mae’r polisi drafft hwn yn nodi’r camau gweithredu rydyn ni’n eu cynnig i gefnogi a chynyddu trosglwyddo’r Gymraeg a’i defnydd mewn teuluoedd.

a. A fydd y camau gweithredu rydyn ni’n eu cynnig yn caniatáu i ni wneud hyn?

 

b. A oes camau gweithredu ar goll o’r polisi drafft?

 

c. A ddylen ni gymryd trywydd gwahanol ar gyfer rhai o’r camau gweithredu hyn?

 

2. Bwriad y polisi drafft hwn yw llywio rhaglen waith ddeng mlynedd. A oes unrhyw gamau gweithredu dylen ni eu rhoi ar waith cyn rhai eraill?

 

3. Rydyn ni wedi seilio’r polisi drafft hwn ar ein dymuniad i:
i. Ysbrydoli plant a phobl ifanc i siarad Cymraeg gyda’u plant nhw yn y dyfodol.
ii. Ailgynnau sgiliau Cymraeg pobl a allai fod heb ddefnyddio’r Gymraeg ers gadael yr ysgol, neu sydd wedi colli hyder yn eu sgiliau iaith, i siarad Cymraeg gyda’u plant eu hunain.
iii. Cefnogi ac annog y defnydd o’r Gymraeg mewn teuluoedd lle nad yw pawb yn siarad Cymraeg.
iv. Cefnogi teuluoedd Cymraeg eu hiaith i siarad Cymraeg gyda’u plant.

a. A yw’r polisi hwn yn rhoi digon o sylw i bob un o’r pedwar nod hyn?

 

b. A oes unrhyw nodau eraill y dylen ni dalu sylw iddyn nhw yn y polisi?