Cynorthwywyr Personol yng Nghymru - hoffem ni glywed gennych chi
0%
 
Cyflwyniad
Mae ymchwil yn cael ei chynnal gan Brifysgol De Cymru a Data Cymru ar ran Llywodraeth Cymru i wella gwybodaeth a dealltwriaeth am Gynorthwywyr Personol. Bydd holl ddata’r arolwg yn aros yn ddi-enw ac ni fydd atebion unigol yn cael eu rhannu â Llywodraeth Cymru. Bydd unrhyw wybodaeth a rowch chi yn yr arolwg hwn yn effeithio ar bob Cynorthwyydd Personol ac nid eich amgylchiadau unigol presennol chi yn unig.

Mae Cynorthwyydd Personol yn rhywun sy’n gweithio’n uniongyrchol gydag un neu fwy o bobl i’w helpu gydag amrywiol agweddau ar eu bywyd bob dydd, i’w helpu i fyw mor annibynnol â phosibl. Byddant yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan rywun sy’n trefnu ac yn talu am y cymorth maent yn ei dderbyn trwy Daliad Uniongyrchol sydd wedi cael ei ddarparu iddynt gan awdurdod lleol. Yn nodweddiadol bydd Cynorthwywyr Personol yn cefnogi pobl yn eu cartrefi eu hun neu yn eu cymunedau, ac mae’r rôl maent yn ei chwarae yn cael ei diffinio gan eu cyflogwr – yr unigolyn sy’n derbyn y Taliad Uniongyrchol.

Peidiwch â llenwi’r arolwg hwn oni bai bod y rôl sydd gennych yn cyd-fynd â’r disgrifiad uchod.

Hoffem ddeall yn well y rôl rydych chi’n ei chwarae fel Cynorthwyydd Personol, y sgiliau sydd gennych chi, a’r heriau rydych yn eu hwynebu. Mae gwybod mwy amdanoch chi a’r swydd rydych chi’n ei gwneud yn golygu bod cefnogaeth well yn gallu cael ei datblygu am y llawer o Gynorthwywyr Personol yng Nghymru a’r bobl maent yn gweithio iddynt. Rydym ni’n gofyn i gyflogwyr Cynorthwywyr Personol – y bobl sy’n derbyn Taliad Uniongyrchol – lenwi arolwg ar wahân hefyd.
Cwblhau’r arolwg
Efallai eich bod wedi derbyn y gwahoddiad i gwblhau’r arolwg hwn mewn nifer o wahanol ffyrdd – naill ai trwy eich cyflogwr, neu oddi wrth awdurdod lleol, neu drwy gyfrwng sefydliad rhanddeiliaid allweddol.

Nid yw’r holiadur hwn yn gofyn am unrhyw wybodaeth a fydd yn eich adnabod chi. Fodd bynnag bydd cyfeiriadau IP y bobl hynny sy’n llenwi’r arolwg ar-lein yn cael eu casglu, er mwyn nodi ymatebion dyblyg posibl, ond ni fyddant yn cael eu rhannu tu allan i Data Cymru. Mae polisi preifatrwydd Data Cymru ar gael i’w weld yma. Bydd enwau’n cael eu tynnu o unrhyw adroddiadau ymchwil a gyhoeddir gan ddefnyddio gwybodaeth rydych wedi’i darparu, er mwyn sicrhau nad yw dim o’r wybodaeth rydych yn ei darparu yn gallu eich adnabod chi fel unigolyn.

Wrth i chi glicio ‘Nesaf’ neu ‘Gorffen yr arolwg’ ar waelod y dudalen rydych yn cyflwyno’r holl wybodaeth rydych chi wedi’i darparu hyd at y pwynt hwnnw. Os byddwch chi’n cau’r arolwg cyn y diwedd, yna ni fydd yr wybodaeth ar y dudalen roeddech chi arni yn cael ei chyflwyno. Mae’r cyflwyniadau hyn yn cael eu galw’n ‘ymatebion rhannol’ a byddant yn cael eu defnyddio gan ddilyn yr un canllawiau ag unrhyw ymatebion llawn sy’n cael eu derbyn.

Os hoffech chi gael unrhyw wybodaeth bellach, neu os cewch chi unrhyw anhawster wrth gwblhau’r arolwg ar-lein, e-bostiwch surveys@data.cymru neu ffoniwch 029 2090 9500.

Dylai’r arolwg hwn gymryd hyd at 30 munud i’w gwblhau. Os ewch allan o’r arolwg heb ei gwblhau yna bydd yn rhaid i chi ailddechrau, felly sicrhewch fod gennych chi ddigon o amser cyn cychwyn. Cliciwch 'Nesaf' i ddechrau’r arolwg.

Ewch i’n gwefan os oes arnoch chi angen yr arolwg mewn fformat mwy hygyrch, mae fersiynau gwahanol ar gael.
Polisi preifatrwydd Uned Ddata Llywodraeth Leol ~ Cymru | Privacy policy Local Government Data Unit ~ Wales © 2016 – 2020