Cynllunio Cyfathrebu Datganiadau Ardal

0%

1. Y Cefndir
Page 1 of 2

 
Beth yw Datganiadau Ardal ?
 
Rydym ni yng Nghyfoeth Naturiol Cymru angen cymorth ein partneriaid i ddatblygu Datganiadau Ardal.
 
Bydd Datganiadau Ardal yn cynnwys gwybodaeth am:
  • Yr adnoddau naturiol sydd ym mhob ardal a'r buddion y maen nhw’n eu darparu;
  • Y blaenoriaethau, y risgiau a'r cyfleoedd sydd angen mynd i'r afael â nhw; a
  • Beth fydd Cyfoeth Naturiol Cymru a’n partneriaid yn ei wneud er mwyn mynd i'r afael â nhw.
 
Rydym am gynnwys cymaint o bartneriaid ag y gallwn ni yn y gwaith hwn. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y Datganiadau Ardal yn darparu'r union beth sydd ar fudiadau ei angen er mwyn eu helpu i wneud penderfyniadau sy'n cefnogi gwell rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol yn eu hardal leol.
 
Bydd Datganiadau Ardal yn helpu sefydliadau i gyflawni yn erbyn Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru ar lefel leol. Drwy gydweithio fel sefydliadau, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru a'n partneriaid yn gallu gwella'r broses o wneud penderfyniadau ac osgoi dyblygu gwaith.
 
 
Sut allwch chi fod yn rhan o hyn?
 
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru angen cymorth ein partneriaid i nodi gwybodaeth ar gyfer llywio datblygiad a chyflawniad Datganiadau Ardal, megis: yr adnoddau naturiol sydd gennym; sut yr ydym yn rhyngweithio â nhw; beth sy'n gweithio'n dda; beth y gallem ni fod ei angen ganddyn nhw yn y dyfodol a; sut y gallem newid ein dulliau o gydweithio. Rydym hefyd am sicrhau bod ein partneriaid yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau a chyfleoedd eraill i gymryd rhan, neu agweddau eraill o'n gwaith.
 
Bydd yr arolwg canlynol yn cymryd tua dau funud i'w gwblhau. Bydd yn ein helpu i nodi pa wybodaeth sy'n berthnasol ac yn bwysig i chi a'ch sefydliad.
 
Byddwn ond yn defnyddio'r wybodaeth hon i gysylltu â chi am waith sy'n digwydd mewn perthynas â Datganiadau Ardal.
 
Wrth drin eich gwybodaeth bersonol, rydym yn addo:
  • ei diogelu'n briodol a gwneud yn siŵr na chaiff unrhyw un na ddylai'i gweld gael gafael arni;
  • rhoi gwybod i chi os bydd angen ei rhannu gyda sefydliadau eraill i roi gwell gwasanaethau cyhoeddus i chi, a dweud wrthych a allwch wrthod hyn;
  • ystyried y risgiau i breifatrwydd os bwriadwn ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol mewn ffyrdd newydd;
  • peidio â chadw'r wybodaeth am fwy nag sydd angen; a
  • peidio â darparu'r wybodaeth at ddibenion masnachol (fel marchnata) heb eich caniatâd chi
  •  
Gweler ein Datganiad Preifatrwydd o ran trin gwybodaeth bersonol http://www.naturalresourceswales.gov.uk/about-us/contact-us/request-information/privacy-statement/?lang=cy