Gwneud cais am gofeb ar dir y mae CNC yn ei reoli

0%

1. Cofebion

 
Dyma’r ffurflen ar gyfer cofebion neu feinciau coffa ar dir y mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n ei reoli.

Ni ellir gosod meinciau ond mewn ychydig iawn o fannau penodol ar ein tir sydd â golygfeydd da neu sy’n fannau gorffwys amlwg, a hynny wedi cael trafodaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru a chael caniatâd ysgrifenedig.

Rhowch fanylion syml am yr unigolyn, pobl neu ddigwyddiad y dymunir ei goffau, a’r safle a ddymunir yn y goedwig.

Mae’n rhaid gosod meinciau mewn mannau na ellir eu cyrraedd ond ar droed – ni chaniateir mynediad atynt â cherbyd. Os oes mainc neu feinciau coffa eisoes wedi’u gosod yn y man o’ch dewis, ni fydd modd gosod mainc arall yn y fan honno.
Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n cymryd pob gofal rhesymol am feinciau dros eu hoes – gall meinciau bara mewn cyflwr rhesymol am hyd at ddeng mlynedd, gan ddibynnu ar y lleoliad. Ni fyddwn, fodd bynnag, yn gyfrifol am osod mainc newydd os digwydd tân, lladrad neu ddifrod damweiniol, nac os yw cyflwr y fainc yn dirywio mewn unrhyw ffordd ac yn mynd yn beryglus. Os bydd hynny’n digwydd, cawn wared â’r fainc. Gan ein bod yn cadw rheolaeth weithredol dros rai o’n coedwigoedd, gallai fod angen inni symud meinciau o bryd i’w gilydd er mwyn hwyluso gwaith. Fe wnawn ein gorau i hysbysu noddwyr y meinciau gan ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd gennym, pe byddwn yn gorfod symud meinciau neu gael gwared arnynt.

Cysylltwch â Chyfoeth Naturiol Cymru (agor mewn tab newydd) ynglŷn â safleoedd posib ac amcangyfrif o’r pris.