Iaith:

Dangosyddion cenedlaethol drafft ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

1. Cyflwynwch eich ymateb
Tudalen 1 o 2

 

Cwestiwn 1. A ydych yn cytuno neu’n anghytuno bod y gyfres o ddangosyddion a gynigir, gyda’i gilydd, yn asesu’n llawn a oes cynnydd yn cael ei wneud tuag at gyflawni’r Amcanion a amlinellir yn y Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol?

 

Cwestiwn 2. A oes unrhyw rai o’r dangosyddion a gynigir yr ydych yn meddwl y gellid eu gwella?
 

 

Os oes, rhowch y wybodaeth ganlynol ar gyfer yr holl ddangosyddion yr ydych yn awgrymu eu diwygio:
  • Dangosydd i'w wella
  • Mesur(ion) arfaethedig ar gyfer y cyfnewid neu’r dangosydd newydd
  • Ffynhonnell y data ar gyfer y mesur(au)
  • Pa un o’r 6 Amcan yn y Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol y mae’r dangosydd newydd, neu’r dangosydd wedi’i wella, neu’r dangosydd sy’n disodli un arall, yn adrodd yn ei erbyn?
  • Esboniad pam mae'r dangosydd hwn yw’r mesur orau o Amcan y Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn unol â'r meini prawf a nodwyd yn adran 3.
(Mae’n rhaid i chi ystyried y meini prawf a nodir yn Adran 3 wrth gynnig gwelliant).

 

Cwestiwn 3. A oes unrhyw rai o’r dangosyddion a gynigir yr ydych yn meddwl y dylid eu hepgor?

 

Os felly, rhestrwch y rhai yr ydych yn meddwl y dylid eu hepgor a dywedwch pam.

 

Cwestiwn 4. A oes unrhyw ddangosyddion eraill rydych yn meddwl y dylid eu cynnwys?

 

Os oes, rhowch y wybodaeth ganlynol ar gyfer yr holl ddangosyddion yr ydych yn awgrymu eu diwygio:
  • Dangosydd i'w wella
  • Mesur(ion) arfaethedig ar gyfer y cyfnewid neu’r dangosydd newydd
  • Ffynhonnell y data ar gyfer y mesur(au)
  • Pa un o’r 6 Amcan yn y Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol y mae’r dangosydd newydd, neu’r dangosydd wedi’i wella, neu’r dangosydd sy’n disodli un arall, yn adrodd yn ei erbyn?
  • Esboniad pam mae'r dangosydd hwn yw’r mesur orau o Amcan y Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn unol â'r meini prawf a nodwyd yn adran 3.
(Mae’n rhaid i chi ystyried y meini prawf a nodir yn Adran 3 wrth gynnig gwelliant).

 

Cwestiwn 5. Sut ydych chi’n meddwl y dylem roi gwybod i bobl a chymunedau Cymru am y dangosyddion cenedlaethol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol?

 

Cwestiwn 6. A yw’r mesurau a gynigir yn briodol ar gyfer adrodd yn erbyn y dangosyddion cenedlaethol arfaethedig ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol?

 

Cwestiwn 7. A ydych yn gwybod am unrhyw fylchau yn y data?

 

Cwestiwn 8. A oes unrhyw feysydd y byddai’n dda o beth gwneud rhagor o ymchwil iddynt (h.y. y tu hwnt i gwmpas fframwaith y dangosyddion hyn)?

 

Cwestiwn 9. Hoffem wybod eich barn ar yr effeithiau y byddai’r Dangosyddion Cenedlaethol Drafft ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn eu cael ar yr iaith Gymraeg, yn benodol ar cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg, a peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 
 
Pa effeithiau rydych chi’n credu y byddai? 

Sut y gellid gynyddu effeithiau positif a lliniaru effeithiau negyddol?

 

Cwestiwn 10. Eglurwch hefyd os gwelwch yn dda sut rydych chi’n credu y gall y polisi arfaethedig Dangosyddion Cenedlaethol Drafft ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol gael ei lunio neu ei addasu er mwyn:
[cael effeithiau positif ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; a peidio â chael effeithiau andwyol ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

 

Cwestiwn 11. Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw faterion cysylltiedig nad ydyn ni wedi mynd i’r afael â nhw, defnyddiwch y lle hwn i wneud hynny: