Iaith:

Safonau ansawdd gorfodol ar gyfer cartrefi newydd

 

1. Beth yw eich safbwyntiau cyffredinol am y polisi newydd arfaethedig mewn perthynas â materion sydd wedi'u nodi yn y Crynodeb uchod?
 

 

2. Beth yw eich safbwyntiau cyffredinol am y polisi newydd arfaethedig mewn perthynas â'r "dystiolaeth ar gyfer newid" sydd wedi'i nodi yn y Crynodeb uchod?

 

3. A ydych chi o'r farn bod manteision mewn perthynas â'r polisi newydd arfaethedig?

 

4. A ydych chi o'r farn bod unrhyw anfanteision mewn perthynas â'r polisi newydd arfaethedig?

 

5. Pa newidiadau (os bydd rhai) yn eich barn chi sydd angen eu gwneud i'r polisi newydd arfaethedig? Eglurwch y rhain, gan gynnig tystiolaeth ar gyfer eich barn.

 

6. A ydych chi’n cytuno neu yn anghytuno ei bod yn bwysig i'r holl gartrefi fforddiadwy gael eu darparu drwy gytundebau ac amodau cynllunio adran 106 er mwyn bodloni'r safonau ansawdd arfaethedig ar gyfer cartrefi newydd? Os ydych chi’n anghytuno, rhowch wybod inni pam.

 

7. Beth yw eich barn am y bwriad i fabwysiadu'r polisi newydd arfaethedig ar gyfer pob cartref ni waeth beth fo'r ddeiliadaeth? Eglurwch eich barn gan gynnig tystiolaeth.

 

8. Beth yw eich barn am y safon arfaethedig ar gyfer y gofod lleiaf? Eglurwch eich barn gan gynnig tystiolaeth.

 

9. Ac eithrio gofynion Cartrefi Gydol Oes, nid yw'r polisi newydd arfaethedig yn un sy'n gosod cyfarwyddyd mewn perthynas â bod yn gynhwysol, ac yn arbennig o ran materion fel anabledd, ethnigrwydd, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, crefydd, hawliau dynol neu hawliau plant. A ydych chi o'r farn bod y polisi newydd arfaethedig yn ddigon cynhwysol neu beidio? Eglurwch eich barn gan gynnig tystiolaeth.

 

10. Rydym yn cynnig newid enw'r Gofynion Ansawdd Datblygu (DQR) i "Mannau a Chartrefi Prydferth" (BHS). Beth yw eich barn am y newid arfaethedig i'r enw, ac a oes gennych awgrym arall?

 

11. Yn amodol ar ganlyniad yr ymgynghoriad ar newidiadau i Ran L y Rheoliadau Adeiladu (arbed tanwydd ac ynni), a Rhan F (gorgynhesu), bydd rheoliadau newydd yn dod i rym. Beth yw eich barn am y posibilrwydd o gyflwyno rheoliadau arbed tanwydd ac ynni a gorgynhesu ar gyfer tai fforddiadwy newydd yn gynnar, cyn pennu unrhyw drefniadau pontio mewn perthynas â rheoliadau adeiladu?

 

12. Beth yw eich barn am y posibilrwydd o gyflwyno gofyniad y dylai holl dai fforddiadwy newydd fodloni ansawdd EPC A (SAP 92)?

 

13. Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol . Byddem yn croesawu unrhyw safbwyntiau eraill sydd gennych am y polisi newydd arfaethedig ac am y cynigion ynghylch ei roi ar waith.