Fframwaith Gwasanaethau Prynu Cyfryngau GCC / NPS Media Buying Services Framework - CYF/REF: NPS-CS-0076-17

0%
 
Croeso i Arolwg Boddhad Fframwaith Cwsmeriaid Gwasanaethau Corfforaethol y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC). Diben yr arolwg yw casglu adborth ar berfformiad y cyflenwr penodedig, Golley Slater, ar Fframwaith Gwasanaethau Prynu Cyfryngau GCC i lywio cyfarfodydd rheoli contractau sy'n mynd rhagddynt. Ni ddylai gymryd mwy na phum munud i gwblhau'r arolwg. Mae eich mewnbwn i'r arolwg yn hollbwysig a chaiff ei ddefnyddio gan GCC i asesu perfformiad cyflenwyr a chyfarfodydd adolygu rheoli contractau i sicrhau gwelliant parhaus drwy gydol tymor y Cytundeb.

Diolch ymlaen llaw am eich cyfranogiad.

Welcome to the National Procurement Service (NPS) Corporate Services Customer Framework Satisfaction Survey. The purpose of the survey is to gather feedback on the performance of the appointed supplier, Golley Slater, on the NPS Media Buying Services Framework to inform ongoing contract management meetings. The survey should take no more than five minutes to complete. Your input to the survey is vital and will be used by the NPS to assess supplier performance and contract management review meetings to ensure continuous improvement throughout the term of the Agreement.

Thank you in advance for your participation.