Ein Heddlu, Ein Cymuned

0%


Byddai Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn ddiolchgar iawn pe gallech roi o'ch amser i gwblhau'r arolwg byr hwn o'r canlynol:

 
  • y pethau pwysicaf i chi yn eich cymuned
  • y gwasanaeth rydych yn ei gael gan yr heddlu
  • ein cyfraniadau drwy daliadau'r dreth gyngor (praesept yr heddlu), sy'n mynd tuag at gynnal a gwella ein heddlu
Mae'n bwysig i'r Comisiynydd ein bod yn annog cynifer o sylwadau â phosibl gan bobl o bob cefndir, er mwyn sicrhau ein bod yn deall anghenion amrywiol ein cymunedau, ac yn eu hadlewyrchu yn y ffordd orau bosibl.

Bydd eich adborth, ynghyd â ffynonellau eraill o wybodaeth yn helpu'r Comisiynydd i lywio 'Cynllun yr Heddlu a Throseddu' a phenderfynu ar y swm sydd ei angen er mwyn pennu lefel y praesept yn Ne Cymru ar gyfer 2021-22.

Bydd yr arolwg hwn yn cau ddydd Mawrth 8 Rhagfyr 2020