Ymgynghoriad ar yr opsiynau ar gyfer diwygio cymwysterau yn y sector Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig yng Nghymru

0%

Cyflwyniad

 
Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn rhanddeiliaid ar yr opsiynau ar gyfer diwygio a nodwyd yn adroddiad Cymwysterau Cymru ar ein hadolygiad o gymwysterau yn y sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig. Mae'r dogfen ymgynghoriad yn amlinellu'r opsiynau a ystyriwyd gennym, yn nodi'r dull a ffefrir gennym ac yn rhoi cyfle i gyrff dyfarnu a phartïon eraill sydd â diddordeb roi adborth. Cynghorir ymatebwyr i ddarllen yr adroddiad ar yr adolygiad hwnnw, 'Adeiladu'r Dyfydol', a'r Dogfen Ymgynghori sydd ar gael ar ein gwefan.

Byddwn yn ystyried ymatebion i'r ymgynghoriad hwn wrth benderfynu pa gamau y byddwn yn eu cymryd nesaf er mwyn mynd i'r afael â chanfyddiadau ein hadolygiad o'r sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig.

Am ragor o wybodaeth am ein hysbysiad preifatrwydd, cyfeiriwch at y Ddogfen Ymgynghoriad.

Mae’n bosib y defnyddir yr holl ymatebion o’r ymgynghoriad hwn, ni waeth a ydynt wedi’u cwblhau ai peidio, i gyfrannu at ganlyniad yr ymgynghoriad.