Student Scoping Survey
1. Mind Aberystwyth Student Scoping Survey
0%
Thank you for taking the time to complete this survey about student mental health for the charity Mind Aberystwyth. 

Over the next 12 months, Mind Aberystwyth will be working with Aberystwyth University to establish what services students might want us to offer through the Mind Aberystwyth Student Scoping Project.

This project comprises a few different strands. Firstly, we will be establishing a Student Steering Group (SSG) consisting of Student volunteers and chaired by a Project Worker. The SSG will meet frequently to discuss students’ wellbeing needs, share ideas, comments and feedback, help to run events and design and deliver trial services.

Secondly, we will trial a variety of interventions and activities, informed by the SSG, such as arts and craft sessions, gaming and drop-in sessions. We will also be trialling limited one-to-one ‘Tea and talk’ sessions where students can talk about issues they’re facing in their lives both within and outside of an academic context.

Thirdly, the data gathered during these twelve months will culminate in a report on what students want and need from a mental health charity such as Mind Aberystwyth. This will then be used as evidence to secure funding for further services in the future.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diolch am gwblhau'r arolwg iechyd meddwl myfyrwyr yma ar gyfer yr elusen Mind Aberystwyth

Dros y 12 mis nesaf bydd yr elusen iechyd meddwl Mind Aberystwyth yn cydweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth i weld pa wasanaethau y gallai myfyrwyr fod am i ni eu cynnig drwy Brosiect Myfyrwyr Mind Aberystwyth.

Mae mwy nag un elfen i'r prosiect. Yn gyntaf, byddwn yn sefydlu Grŵp Llywio Myfyrwyr a fydd yn cynnwys Llysgenhadon Lles Myfyrwyr, ac a gadeirir gan Weithiwr Prosiect. Bydd y Grŵp Llywio yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod anghenion lles myfyrwyr, rhannu syniadau, sylwadau ac adborth, helpu i gynnal digwyddiadau a dylunio a threialu gwasanaethau.

Yn ail, byddwn yn treialu amrywiaeth o ymyriadau a gweithgareddau, wedi'u harwain gan y Grŵp Llywio, megis sesiynau celf a chrefft, gemau a sesiynau galw heibio. Byddwn hefyd yn treialu sesiynau 'Paned a sgwrs' un-i-un cyfyngedig lle gall myfyrwyr drafod materion sy’n eu hwynebu yn eu bywydau o fewn cyd-destun academaidd ac yn ehangach.

Yn drydydd, defnyddir y data a gesglir yn ystod y deuddeg mis hyn i lunio adroddiad ar yr hyn y mae myfyrwyr ei eisiau a'i angen gan elusen iechyd meddwl fel Mind Aberystwyth. Yna, defnyddir hyn fel tystiolaeth i sicrhau cyllid ar gyfer gwasanaethau pellach yn y dyfodol.
 
Use our survey software to create your survey.